نویسنده = فرزاد اسکندری
تعداد مقالات: 1
1. نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان دانشکده های کشاورزی غرب ایران

دوره 6، شماره 30، پاییز 1393، صفحه 3-15

خوشقدم خالدی؛ حسین آگهی؛ فرزاد اسکندری