نویسنده = وحید علی آبادی
تعداد مقالات: 4
3. نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر دانش کشاورزی پایدار گندم کار استان تهران

دوره 8، شماره 38، پاییز 1395، صفحه 112-121

مهرناز خیاطی؛ وحید علی آبادی؛ حسن صدیقی