نویسنده = مهدی چرمچیان
تعداد مقالات: 1
1. نقش عامل‌های مدیریتی- آموزشی در عملکرد شغلی مروجان توسعه کشت توتون در استان‌های مازندران و گلستان

دوره 7، شماره 32، بهار 1394، صفحه 81-95

علی اکبر عباسی رستمی؛ مهدی علیخانی دادوکلایی؛ مهدی چرمچیان