سبک‌های یادگیری پیشرفت تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی ارتباط سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی بود. جامعه آماری این پژوهش، همه‏ی دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند (3859=N)، که 265 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏ای دو بخشی شامل ویژگی‏های فردی و سیاهه‏ی سبک‏های یادگیری کلب استفاده شد. روایی پرسشنامه بر پایه نظر شماری از اعضای هیئت‌علمی ترویج و آموزش کشاورزی و صاحب‌نظران مربوط تأیید شد. برای تعیین پایایی بخش‌های مختلف پرسشنامه از تتای ترتیبی استفاده شدکه مقدار آن برای اجزای پرسشنامه بین 77/0- 86/0= θ بود. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها، با توجه به ماهیت و سطح اندازه‏گیری اسمی سبک‏های یادگیری، از روش‏های آماری ناپارامتری کای اسکویر و کروسکال والیس استفاده شد. نتایج نشان دادند که سبک یادگیری بیشتر دانشجویان «جذب‏کننده» می‏باشد و بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه‏ی معناداری وجود دارد و سبک‏های یادگیری دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Learning Styles and Academic Achievement among Agricultural and Natural Resources Students Of the University of Tehran, Iran

نویسنده [English]

  • Abdurahim gheyasi

پاپ زن، ع. ج، یعقوبی. ش، فکری مهین و م، سپه پناه، 1390. تحلیل مراحل و سبک‏های یادگیری دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس تئوری چرخه یادگیری تجربی(مطالعه موردی دانشگاه رازی کرمانشاه). مجله آموزش عالی ایران، سال سوم، شماره 4، ص 169-194.

پور آتشی، م. ح، موحد محمدی و ح، شعبانعلی فمی، 1388. شناخت سبک‏های یادگیری دانشجویان کشاورزی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، جلد 5، شماره 1، ص 37-46.

حسینی لرگانی، م و ع، سیف، 1380. مقایسه سبک‏های یادگیری دانشجویان با توجه به جنسیت، مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 7،  شماره‌ی1(19)، ص 93- 114.

سرچمی، ر و س، حسینی، 1383. رابطه سبک‏های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هشتم، شماره 1(30)، ص 64- 67.

کلباسی، س. م، ناصری. غ، شریف زاده و ع، پورصفر، 1387. سبک یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله گام‌های توسعه در آموزش پزشکی. دوره پنجم. شماره اول، ص 10- 16.

معیاری، اعظم. ا، صبوری کاشانی. م، قریب و م، بیگلرخانی، 1388، مقایسه سبک های یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی ، سال ششم، شماره 2، ص110-118.

همایونی، ع و م، عبدالهی،1382. بررسی رابطه‌ی بین سبک‏های یادگیری و سبک‏های شناختی و نقش آن در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله روانشناسی، سال هفتم، شماره‌ی 2،179-197.

Bayrak, B.& S, Altun, 2009, Is there any difference between learning styles of student science teacher's inrelation to both their grade and gender? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 765-770.

Can, S, 2009, The effects of science student teachers’ academic achievements, their grade levels, gender and type of education they are exposed to on their 4mat learning styles (Case of Mugla University, Turkey). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1853-1857.

Dag, F. & A, Geçer, 2009, Relations between online learning and learning styles. Procedia Social and Behavioral Sciences 1. 862–871.

Demirbas, O.&H, Demirkan, 2003, Focus on architectural design process through learning styles. Design Studies Vol 24(5), 437-456.

Demirbas,O.& H, Demirkan, 2007, Learning styles of design students and the relationship of academic performance and gender in design education, Learning and Instruction 17, 345-359.

Demirkan.H. & O, Demirbas, 2008, Focus on the learning styles of freshman design students. Design Studies 29, 254-266.

Güven,M.& D, Kürüm, 2007, teacher candidates learning styles and critical thinking dispositions. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(21), 60-90.

 Kolb, D,1984, Experiential Learning Experience as the source of Learning and Development. Prentice-Hall, 1994. Carolina State University, USA.

Siriopoulos, C. & G, Pomonis, 2007, Learning Style Changes and Their Relationship to Critical Thinking Skills, Journal of College Teaching and learning, Vol 4(1),45-60.

Williams, B. T, Brown & J,Etherington, 2013, Learning style preferences of undergraduate pharmacy students, Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 5(2), 110-119.

Yamazaki, Y, 2005, learning styles and typologies of cultural differences: A theoretical and empirical comparison, International Journal of Intercultural Relations, 29, 521–548.