موقعیت و مطلوبیت آموزش مهارت‌های کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارفرمایان، مربیان و کارآموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

3 استادیار مدیریت آموزشی- گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

4 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی آموزش­های مهارتی کشاورزی سازمان فنی و حرفه­ای استان آذربایجان غربی متناسب با وضعیت­ها و قابلیت‌های نسبی هر شهرستان انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ روش پژوهش تحلیلی بود. جامعه آماری همه کارفرمایان (95 نفر)، مربیان (40 نفر)، و کارآموزان (400 نفر)، سازمان فنی و حرفه­ای استان آذربایجان غربی در بخش کشاورزی بودند. که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب از بین آنان 77 نفر از کارفرمایان، 37 نفر از مربیان و 190 نفر از کارآموزان به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه محقق­ساخته بود که روایی آن‌ها بررسی و تأیید شد. همچنین یک سؤال بازپاسخ نیز در هر یک از پرسشنامه‌ها جهت شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی اختصاص گنجانده شده بود. پردازش داده­ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد و از آزمون یومن-ویتنی استفاده شد. برای شناسایی نیازهای آموزشی جدید سازمان فنی و حرفه­ای با استفاده از نظرسنجی از کارفرمایان، مربیان و کارآموزان از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته­ها گویای آن بودند که: از دیدگاه کارفرمایان، بین موقعیت و مطلوبیت عملکرد کارآموزان، شکاف منفی و معناداری وجود داشت؛ از دیدگاه مربیان، بین موقعیت و مطلوبیت دوره‌های آموشی، شکاف منفی و معناداری وجود داشت؛ هم‌چنین بین موقعیت و مطلوبیت دوره‌های آموزشی از دیدگاه کارآموزان نیز، شکاف منفی و معناداری وجود داشت. در نهایت نیز، بر پایه نظر کارفرمایان، مربیان و کارآموزان و با توجه به ظرفیت­های هر شهرستان، نیازهای جدید چندی شناسایی و اولویت­بندی شدند.

عنوان مقاله [English]

The performance and importance of Agricultural skills trainings of vocational organization in Western Azarbayjan from the perspective of employers, trainers and trainees

نویسنده [English]

  • maeyam shuhodi 2
1.    حیدری موسی نارنجی، ح.؛ حیدری موسی نارنجی، م. (1391). تحلیل تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر عملکرد تخصصی و اثربخشی شغل‌های مهارتی: مطالعة موردی کارخانجات تولید بدنة خودرو در استان کرمانشاه، فصلنامه مهارت‌آموزی، دوره اول، شماره دوم، صص 74-49.
2.    رسولیان، م.؛ ستوده کویری، ح. (1382). الگوی ارزشیابی و کاربرد وسایل آموزشی و کمک آموزشی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، فصلنامه مهارت، تهران، سازمان فنی و حرفه‌ای، شماره 23.
3.    رضازاده، ق. (1382). جهت گیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای در تأمین نیاز بخش تولید و صنعت، ارومیه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی، آموزش و پژوهش.
4.    زین آبادی، ح. ر.؛ صالحی، ک.؛ و پرند، ک. (1386). دختران و آموزش فنی و حرفه‌ای: ارزشیابی کیفیت ابعاد فردی اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای دخترانه شهر تهران، فصلنامه پژوهش زنان دوره 5 شماره 2. صص 129-164.
5.    ستاری، ح. (1382). بررسی میزان مطابقت آموزش‌های موجود در مراکز و کارگاه‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم با شرایط اقلیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد(چاپ نشده)، دانشگاه تهران.
6.    سلطانی، ا. (1382). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش در سازمانهای یادگیرنده، اصفهان، انتشارات ارکان دانش.
7.    سلیمان‌پور، ج. (1382). برنامه‌ریزی درسی در آموزش ضمن خدمت، انتشارات احسن.
8.    صالحی، ک.؛ زین آبادی، ح. ر.؛ کیامنش، ع. ر. (1385). نگاهی تحلیلی بر عملکرد هنرستان‌های کاردانش: موردی از ارزشیابی کیفیت بروندادهای هنرستان‌های کار و دانش منطقه 2 شهر تهران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی شماره 16، سال پنجم صص 119-163.
9.    طهماسبی، م. ر. (1385). بررسی نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه خوداشتغالی در استان هرمزگان، پروژه تحقیقاتی اداره کل فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان.
10.    عدلی، ل. (1375). بررسی میزان تطابق آموزشهای فنی ـ حرفه ای با اهداف اجتماعی و فارغ‌التحصیلان فنی حرفه‌ای، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
11.    فرجادی، غ. ع. (1382). نیروی انسانی بازار کار و اشتغال، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ،جلد سوم.
12.    قدیمی، م. (1387). بررسی و تعیین نیازهای آموزشی فنی و حرفه‌ای در سطح استان خراسان، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش، تهران.
13.    کامران، ف. (1376). بررسی تناسب آموزش فنی حرفه‌ای با نیازهای جامعه در استان تهران، طرح تحقیقاتی وزارت کار و امور اجتماعی.
14.    کشتی‌آرای، ن.؛ یوسفی، ع. ر.؛ موسوی، س. (1391). تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هنرستان‌های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان)، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره 2، پیاپی 119، صص 138-119.
15.    محمدعلی، م. (1390). آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌های اصلاح آن، رشد آموزش فنی و حرفه‌ای،  دوره هفتم شماره 1، صص.10-19.
16.    موحد محمدی، ح. (1382). آموزش کشاورزی. تهران: انتشارات مؤسسه‌ی توسعه‌ی روستایی.
17.    نادری، ع. ا.؛ احمدی، س. ا.؛ دستجردی، م. (1380). بررسی میزان تطابق آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اهداف برنامه سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از دیدگاه مدیران هنرستان استان اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره اول.
18. نیکخو، غ. ح. (1386). طرح ارزشیابی کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای غیررسمی از دیدگاه مدیران، مربیان، کارشناسان آموزشی و کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی در سال 86-1385، سازمان فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی، معاونت پژوهشی.
18.    Asiabaka, C. (2002). Promoting sustainable extension approach, FFS and its role in sustainable agriculture development in African, Retrieved from http://www.codesria.org
19.    Lumby, J. (2005). Restructuring vocational education in Hong Kong, Internationalnal Journal of Education Management. 14:16-23.
20.    Onphanhdala, P. (2009). Farmer education and agricultural effiency: evidence from Lao PDR, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe University, No: 20.
21.    Pollard, R. R. and Pollard, C. J. (2003). Principals perception of extended teacher internship. Education, 124:1.151-156
22.    Sullivan, E.; Decker, P. (2005). Effective Leadership and Management in Nursing. New Jersey: Pearson Practice Hall.
23.    Tontopas, W. (2002). Vocational and education and developing contries. Journal of Social Status 12: 18-14.
24.    Tripney, J. S. & Hombrados, J. G. (2013). Technical and vocational education and training (TVET) for young people in low- and middleincome countries: a systematic review and meta-analysis, Empirical Research in Vocational Education & Training, 5(3): 1-14.
25.    Umatsu, H. & Mishra, A. K. (2010). Net effect of education on technology adoption by US Farmers, Selected Paper prepared for presentation at the Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando.
26.    Winther, E. & Klotz, V. K. (2013). Measurement of vocational competences: an analysis of the structure and reliability of current assessment practices in economic domains, Empirical Research in Vocational Education & Training, 5(2): 1-12.