مدل اندازه گیری ساختاری انتقال دانش موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی با آموزش از راه دور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول آموزش کارکنان و بهره بردارن مرکز تحقیقات و آموزش مازندران

2 استادیار دانشگاه پیام نورکردکوی

3 دانشیار دانشگاه پیام نورتهران

4 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش طراحی مدل مطلوب انتقال دانش مراکز تحقیقات کشاورزی از طریق اموزش از دور می باشد روش تحقیق ترکیبی است اطلاعات اولیه از روش دلفی توسط متخصصین انتقال دانش جمع آوری ،پس از استخراج شاخص های اصلی وتعیین روایی و پایایی آن، پرسش نامه در اختیار آزمون شوندگان قرار گرفت. روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی (پرسشنامه )و اسنادی است جامعه آماری 1930نفر شامل اعضای هیئت علمی ،مروجان و مربیان اموزشی موسسات و مراکز تحقیقات کشاورزی بوده اند . براساس جدول مورگان حجم نمونه به تفکیک گروه ها به نسبت جمعیت شان تعداد 641 نفر برآورد و بصورت طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. تجزیه وتحلیل داده ها از طریق امار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی آزمون بارتلت و تائیدی نوع اول) با نرم افزار SPSS ،LISREL انجام گرفت . نتایج بدست آمده از واریانس هر یک از شاخص ها و میانگین واریانس37/61درصدی آنها نشان می دهد شاخص های خلق دانش، فناوری آموزش از راه دور، منابع مالی، تولید محتوا فناوری. اطلاعات و ارتباطات، روانشناختی، فرهنگ سازمانی و سیاستگذاری بر انتقال دانش تاثیر مثبت و معنادار دارند. و قابلیت تبیین کنندگی مدل انتقال دانش را دارند. تحلیل اولویت بندی عوامل نشان می دهد شاخص خلق دانش تاثیر بیشتری در انتقال دانش دارد. علاوه بر این نتایج بدست آمده از آزمون نیکویی برازش بیانگر برازش مدل می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing structural equation model of knowledge transfer in agriculture research institute and centers through modernEducational technolody

نویسندگان [English]

  • shabanali norouzi 1
  • habibollah najafihezarjaribi 2
  • mehran farajullahi 3
  • . Mohammad Reza Sarmadi 4
چکیده [English]

Abstract :
The main objective of the research is to design the suitable knowledge transfer in agricultural research centers through distance education. The research method was a combinational one. The primary information was collected through Delphi method by knowledge transfer experts. After extraction of main criteria’s and determination of validity and reliability, the questionnaire was given to test givers. The data collection method was a field (questionnaire) and documentary one. The statistical population included 1930 people ; scientific staff ,the educators ,the educational trainers of agriculture research institutions and centers.According to Morgan table the sample volume was calculated on groups separation and to their population were 641 people ,which were selected as random classification.The data analysis was performed by descriptive and interventional statistics (the subjective /explorative analysis of first Bartlett and approval analysis )through application of SPSS and LISREL software .The results of the variance of each of the index and average variance of 37/61 percent indicator of knowledge production, technology, distance education, financial resources, technological content production. Information and communication, psychological, organizational culture and policies have a significant positive impact on knowledge transfer. And the explanatory model of knowledge transfer. Analysis of the rating factors indicator more effective knowledge creation in knowledge transfer. In addition Goodness of fit test results indicate the model is

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Transfer
  • Distance education
  • Information and communication technology
  • research results

- پورسلیمان،فریده(1390)اهمیت مستند سازی و رعایت مالکیت فکری جهت توسعه نوآوری و مدیریت فناوری صنایع کشور،فطلنامه توسعه تکنولوژی،17،41-52

- حسن زاده، محمد علی،(1386)ادراک و تبیین چگونگی انتقال و استفاده از دانش پرستاری در عمل ارائه الگو پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری ،دانشکده پرستاری دانشگاه تهران

- شاکری، فاطمه، غفوری، سیدحبیب الله. شاکری، منصور (1389). فرایند مدیریت دانش تخصصی-کاربردی در حلقه تحقیقات ترویج وبهره برداران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی(علوم و صنایع کشاورزی)،جلد24(4)،482

- علم بیگی، امیر، ملک محمدی، ایرج، زارعی، بهروز و اسدی، علی(1390) تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی توسعه کارآفرینی،4(11)، 107 -126

- عمانی،احمد رضا (1384). فنآوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)رهیافتی جهت اشاعه اطلاعات کشاورزی راهبردی جهت تدوین خط مشی اشاعه اطلاعات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، ماهنامه دهاتی24(2)

- نجفی، حسین. جوادی، محمد علی. نوروززاده، رضا. (1391). نگاهی به روش تحلیل هزینه اثر بخشی در اقتصاد آموزش عالی از دور. دومین همایش ملی مدیریت کیفیت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور.

-جعفری ، مصطفی و اخوان ، پیمان ، طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تاکید بر عوامل کلیدی موفقیت ، فصلنامه اطلاع رسانی - آموزشی و پژوهشی مدیریت فردا ، سال سوم ، شماره 13و14ص32-24

-خیر اندیش،مهدی (1390) الگوی امکان سنجی اجرای آموزش های مجازی راهبردهای آموزش فصلنامه پاییز ،۳ شماره ۴، دوره ص:۱۳۷-۱۴۲

-سرلک، محمدعلی و مقدسان، محمدحسین و روستایی، محمد (1389) فناوری اطلاعات تسهیل کننده ایی برای ارتقاء مهارتهای سازمان

- سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی(1393) نوسازی تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور،ضرورت ها و نیازها،

- شریفی مقدم،محمد(1387) ضرورت  و الزامات تحول در فرایند انتقال یافته های تحقیقات کشاورزی،انتشارات سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی:4

- صدیقی، ژیلا.مجدزاده، سید رضا.نجات، سحر ناز.غلامی، ژاله(1387) ترجمه دانش و بهره برداری از نتایج پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تهران41-48

- مرکز آمار ایران (1394) نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی کل کشور – 1393،دفتر ریاست، روابط عمومی و همکاریهای بین الملل

-Aries Susanty,NaniekUtamiHandayani,MahardianYugiHenrawan, 2012.Key Success factors that Influence Knowledge Transfer Effectiveness: A Case Study of Garment Sentra at KabupatenSragen.

-Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J.and Caswell, W., (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map? The Journal of Continuing Education in the Health Professions, (26), 13–24

-Groen, j. A., (2005). Knowledge intensive entrepreneurship in networks: towards a multi-level/multi dimensional approach. Journal of Enterprising Culture.(13)1, 69-88.

-Hogan, D. L., and Logan, J. (2004). The Ottawa Model of Research Use: A guide to clinical innovation in the NICU. Clinical Nurse Specialist, (18), 255–261.

-Janssen, W., and T. Braunschweig. (2003). Trends in the Organization and Financing of Agricultural Research in Developed Countries: Implications for Developing Countries. ISNAR Research Report no. 22. The Hague: International Service for National Agricultural Research (ISNAR).

-Kirschbaum, J. B. (2003). TECHNOLOGY TRANSFER. A Brief Survey: Facts, Strategies and Tactics. UCSF Office of Technology Management.www.UCSF.net.

-Lane, J. P. (2008). Knowledge translation for technology transfer: Making R&D matter to Stakeholders. Technology Transfer Society Journal, (33), 101-115

-Lane, J.P. (2003). The state of the science in technology transfer: Applications for the field of assistive technology. Technology Transfer Society, 28(3/4), 333-354.

Liyanage, C., Elhag. T., Ballal, T., and Li, Q. (2009).Knowledge communication and translation – a knowledge transfer model.Journal of Knowledge Management. Vol. 13 (3), 118-131.

-Phang M Foon ,2010 . Information Communication Technologies(ICTs and Knowledge Sharing: The Case of Professional Accountants in Malaysia,World Journal of Science,Technology and Sustainable Development 7, p.35-49-

-Savory, C., (2009). Building knowledge translation capability into public-sector innovation processes, Technology Analysis & Strategic Management, (21)2, 149 -171.

-Savory, C., (2009). Building knowledge translation capability into public-sector innovation processes, Technology Analysis & Strategic Management, (21)2, 149 -171.

-Swanson, B.E. (2008). Agricultural Extension and advisory service Good practice.FAO publication. Italy.

-Thamhain, H.J. (2003). Managing innovative R&D teams, R&D Management, 33, 297-311.

-wong,D. (2008). ONLINE Distance Learning provides Additional learning Opportunities and improves the Socioeconomic Status of Working Adults in Malaysia .Asian Jornal of distance Education.6,(1),pp5-14.availible online at :http :// www .AsianJDE .orj /2008 v6 . wong .pdf