تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حرفه ای مدرسان مرکزهای آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی منطقه چهار کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

2 دانشجو

چکیده

فرهنگ سازمانی نظامی از استنباط های مشترک اعضای یک سازمان است و بعنوان یکی از مولفه های مهم تاثیر گذار بر رفتار حرفه ای کارکنان در سازمان تلقی می گردد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حرفه ای مدرسان مرکزهای آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی در منطقه چهار کشور بود. این تحقیق از نوع میدانی، جامعه آماری آن شامل 560 عضو هیأت علمی و مدرسانی بودند که در مرکزهای آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی منطقه چهار کشور در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تدریس بودند. بر اساس فرمول کوکران99 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی تحقیق مورد تایید اعضای هیات علمی قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام آزمون مقدماتی با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبه تتای ترتیبی در مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی امام خمینی البرز تایید شد(89/0- 84/)0θ=. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفه های فرهنگ سازمانی از جمله خلاقیت فردی، خطر پذیری، رهبری، یکپارچگی، حمایت مدیریت، کنترل، هویت، نظام پاداش و انتقاد با رفتار حرفه ای مدرسان رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج آزمون رگرسیون گویای آن بود که از بین متغیرهای معنی دار شده، تنها شش متغیر توانایی ورود به معادله رگرسیون را داشتند که در مجموع 5/64 درصد از تغییر پذیری متغیر وابسته تغییر رفتار حرفه ای را تبیین می کنند. سه متغیر نظام پاداش، هویت، و رهبری دارای تاثیر مثبت و سه متغیر انتقاد، کنترل و حمایت مدیریت دارای تاثیر منفی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Organizational Culture on Agricultural Educators’ Professional Behavior in Scientific Applied Agricultural Higher Education Centers of Jihad-e Agriculture in the Fourth Region Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Niknami 1
  • Azzam Seddigeh 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Garmsar branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran.
چکیده [English]

Organizational culture is a system of shared understanding of an organization and as one of the important factors affecting on the professional behavior of the organization employees. The main aim of this research was to study the impact of organization culture on educators’ professional behavior at Scientific Applied Agricultural Higher Education Centers of Jihad-e Agriculture in the Fourth Region Iran. The statistical population was composed of 560 faculty members and educators of the Institute of Applied Scientific Higher Education in 2013-2014 academic years, out of which 99 of them were determined according to Cochran’s formula by stratified random sampling. The research tool was a questionnaire that’s validity was confirmed by a panel of experts. To confirm its reliability, 30 questionnaires were filled out in the Imam Khomeini branch of the Institute of Applied Scientific Higher Education in Karaj. Ordinal theta coefficient was calculated. Pearson Correlation test revealed that components of organizational culture including personal creativity, risk-taking, leadership, coherence, management support, control, identity, bonus criticism system had positive, significant relationship with educators’ professional behavior. According to the results of regression analysis, only six variables were qualified to be included in regression equation. They accounted for 64.5% of the variance of professional behavior-related variable. Three variables of bonus system, identity and leadership had positive impact and three variables of criticism, control and management support had negative impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational culture
  • professional behavior
  • agricultural applied scientific higher education
  • agricultural educators

آقاسی زاده، ف.(1383). اشتغال دانش آموختگان کشاورزی، الزامات و راهکارها. مجموعه مقالات همایش علمی آموزش کشاورزی کشور.تهران: آبان ماه

ابرزی،م .تیموری، ه و دلوی،م.(1387). بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی با رویکرد آسیب شناسی فرهنگی، مجله راهبرد فرهنگ، زمستان1387-شماره 4.

اسکندری، ف .(1384). بررسـی راهکارهـای توسـعه کـارآفرینی در نظـام آمـوزش عـالی کشاورزی ایران، رساله دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصـاد و توسـعه کشاورزی، دانشگاه تهران.

اصغر پور ،س.(1385).مدیریت عملکرد با تأکید بر ارزیابی منابع انسانی،صنعت.شماره 104

بحیرایی، عباس.(1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه پسرانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی،چاپ نشده.

بیدختی، ح.(1389). فرهنگ سازمانی، زمینه های پیدایش و نمودها، سال نهم، شماره 58،صص13-6

تلخابی،م.(1384).باز اندیشی در فرآیند آموزش.تهران:انتشارات آییژ

دارابی، ن.(1380). بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،چاپ نشده.

حریری،ن.(1390). رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره 90.

حسینی،س و یعقوبی،ج.(1384). بررسی موانع تحقق کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی و راهکارهای تقویت آن، همایش علمی آموزش کشورزی کشور،آبانماه 1385 ،تهران.

حسینیان حیدری،ف.(1392). بررسی مهارت های حرفه ای و عملی مدرسان مراکز تربیت معلم از دیدگاه مدیران، مدرسان و دانشجویان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی. دوره پنجم. شماره 14. صص 147-134

خسروی پور،ب؛ سلیمانپور،م.(1393). تحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی. مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 4 ، صص153-168.

خلیقی،ا.(1389). بررسی تاثیر مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر میزان مشارکت اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیت های فرهنگی.(پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران،دانشگاه علوم تحقیقات).

رابینز،ا.(2005). تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی. ترجمه: الوانی،س.م و دانایی فرد،ح. نشر صفار،1394

رابینز،ا.(1997). رفتار سازمانی مفاهیم، نظریه ها و کاربرد ها. ترجمه: پارساییان و همکاران(1385 )تهران.       دفتر پژوهش های فرهنگی

رشید پور،م.(1379). بررسی رابطه تعهد سازمانی با تمایل به ماندن در شغل و عملکرد شغلی کارکنان حرفه ای .تهران،مرکز آموزش مدیریت دولتی

سوانسون، ب.ئی، رابرت. پ و سوفرانکو،ج.(2002). بهبود ترویج کشاورزی. ترجمه:صالح نسب،موحدی،کریمی دهکردی(1381) وزارت جهاد کشاورزی

شجاعی، م و همکاران.(1384). بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی پردیس دانشکده های فنی و پردیس علوم دانشگاه تهران،فرهنگ مدیریت،سال سوم. شماره11.

عادل آذر،الف.(1389). طراحی الگوی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرهنگ فردی با ادراک عدالت کارکنان، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال پنجم، شماره های 3و 4

عباسی، ع و حجازی .(1389). نقش رهبری ،فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقاء عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. شماره56 .

عسگریان،م. طاهری عطار، ف. (1391). فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش وپرورش. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال سوم. شماره 2. صص 34-21

قنبری،ع. (1377). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری مدیرانشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

محمدزاده، م. (1384). بررسی تاثیر آموزش های علمی کاربردی بر اشتغال در بخش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

مؤذن، ز و همکاران .(1381). بررسی عوامل موثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان های کشاورزی استان تهران، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،سال اول.شماره 37.

مورهد،گ .(1995). رفتار سازمانی.ترجمه :الوانی،مو معمارزاده(1386).تهران:انتشارات مروارید.

موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی .(1391). درباره ما. قابل دسترس در: http://www.itvhe.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4607&Site=ItvhePortal&Lang=fa-IR

منوریان،ع. قربانی، م،ح. شریفی،م. (1387). فرهنگ سازمانی ( با تکیه بر مدل دنیسون ).دانشگاه شیراز.

میرزایی، ح .(1382). بررسی و تبیین فرهنگ سازمانی دانشکده های دامپزشکی و کشاورزی، مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

نوری پور سی سخت، ش. و زمانی، غ. (1380 ). بررسی روند اشتغال متخصصین کشاورزی و تاثیر آن بر تحصیل در رشته کشاورزی. مجموعه مقالات اولین همایش علمی اشتغال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

Argyris,c.(1964).integrating the individual and organization

Bae,J.Rowley,c.(2004).Macro approaches in Human resource development: Context and content in south Korea. Journal o world business, 39,349-361

Denison, D.; Cho, H.J. and Young, J. (2006). Diagnosing Organizational Culture: a model and method, Working paper, International for management development

Faculty of engineering university of victoria. (2000). Standards for professional behavior.

Feisel,E.Hartmann,e.Giunipero,l.(2011).The important of the human aspect in the supply function: Strategies for developing PSM proficiency. Journal of Purchasing and supply management,

Gillespie A. M., Denison D., Haaland S., Smerek R. and Neale W. (2008). Linking organizational culture and customer satisfaction: Result from two companies in different industries, European Journal of work and organizational psychology.

 

Hofstede, G., (2001). “Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions,

and Organizations across nations”, Beverly Hills, CA: Sage.

Ke, w, Wei, K.(2008).organizational culture and leadership in ERP implementation, Decision support system, 45, pp208.218.

Macintosh, Eric & Doherty Alison. (2010).The influence of organizational culture on job satisfaction to leave, Sport management review, Vol. 13. pp. 106 - 117.

Laudkinen,T.(2006).The second International congress on technical and vocational Education.

Lunenberg,M. Dengerink,J. Korthagen,F.(2014).The Professional Teacher Educator. Roles, Behavior and Professional Development of Teacher Educators.Sense Publishers.

Roberts,t & James,E.(2011).Characteristics of effective agriculture teachers. Journal of agricultural educations.

Roberts,T. Dyer,J,E.(2004).Characteristics of effective agriculture teachers. Journal of agricultural education, 45, 82-95.

Roberts, g.t & Dyer, e.j. (2002). Charactering of Effective Agriculture. On line. Available at:www.aaeonline

Rosenshine,B. Furst, N.(1971). Research on teacher performance criteria. In B. O. Smith (Ed),Reaserch in Teacher Education-A Symposium (pp.37-72). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Inc.

Quinn,r.(1999).diagnosing culture and changing organizational culture

Weihrich and Koontz.(2002).Management ,M.C. Gram-Hill International