عامل های موثر بر بهبود دوره های آموزش تخصصی کشاورزی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 دانشیار سازمان تحقیقات

چکیده

تحقیق با هدف تعیین عوامل بهبود دورههای آموزش ضمن خدمت تخصصی کارشناسان و شناخت راهکارهای انگیزشی توسعه مشارکت مؤثر آنان در این دورهها انجام شد. برای این منظور از دو روش «کمی» و «کیفی» استفاده شد. در بخش کیفی از مصاحبه عمیق و در بخش کمی از روش پیمایشی و دو نوع پرسشنامه استفاده گردید. روایی ابزار سنجش با بهره گیری از دیدگاه خبرگان آموزش کارکنان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) مورد تایید قرار گرفت . جامعه آماری در بخش کیفی متشکل از تعداد 10 نفر از "خبرگان آموزش کارکنان" از میان مدیران سابق و فعلی دفتر آموزش کارکنان و دفتر تحول و نوسازی وزارت جهادکشاورزی بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کارشناسان ستادی شرکت کننده در حداقل دو دوره آموزش ضمن خدمت تخصصی در سالهای90 تا 94(1075N=) و مدیران ستاد وزارت جهادکشاورزی(280N=) بود. حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوکران برای گروه کارشناسان (153n1=) و با کاربرد جدول برآورد کرسی و مورگان برای مدیران (162n2 =) تعیین شد. نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. یافته ها نشان داد که میزان تأثیر دورههای آموزشی در بهبود اثربخشی شغلی کارکنان کمتر از حد متوسط است(12/64 از 20). نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که در بین متغیرهای عامل طراحی "تعیین میزان اختیار مدرسین در تغییر سرفصل و محتوای دوره‌ها در هنگام تدریس"، در بین متغیرهای عامل انتخاب "استفاده از دیدگاه مدیران مستقیم کارکنان"، در بین متغیرهای عامل اجرا "پیاده سازی پیش بینی های صورت گرفته در برنامه اجرایی؛ (مانند کیفیت ورودی کارکنان و ...)" و در بین متغیرهای عامل نظارت، ارزشیابی و اصلاح "نظارت بر کیفیت و توانایی فنی و حرفه ای مدرسین" اثرگذارترین نشانگرها شناخته شدند.
کلمات کلیدی: آموزش کارکنان، راهکارهای انگیزشی، عوامل بهبود، وزارت جهادکشاورزی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement Factors of Staff Training Courses and Motivational Methods for Employees Participation Development in These Courses “Case Study: Ministry of Agriculture Jihad”

نویسندگان [English]

  • Abdollah Mokhber 1
  • hasan Alipoor 2
2 Association of AREEO
چکیده [English]

This research aimed to determine the improvement factors of short term in-service educational programs and motivational methods for employee’s participation development in these courses. Quantity and quality research methods applied in this study. In qualify methods was used the In-depth interview and was used the survey methods in quantity sector. A research-made questionnaire was used as research instrument which its validity confirmed by a panel of experts and Average Variance Extracted (AVE) and reliability was evaluated by Cronbach’s Alpha and Composite Reliability (CR). Statistical population in qualify sector was included personnel education experts that were selected by snowball sampling. The 10 participants were selected. Statistical population in quantity sector were experts of ministry of agriculture jihad (N=280) and staff managers (N=1075). Sample size of experts was determined by Cochran formula (n=160) and Sample size of staff managers were determined by Cochran formula (n=162). The random sampling was used for sampling. The result showed that the effectiveness of staff training courses less than average in improving the effectiveness of job (12.64 from 20). The result of confirmatory analysis showed that in variables related to design factors, “Designation teachers Authorization in changing curriculum and course content”, variable related to selection factor “using direct personals point of view”, variables related to implementation, “implement forecasts made in the action plan” and in variables related to Monitoring, evaluation and modification factor, “monitoring technical and vocational teachers qualification” had the highest share in explaining the latent factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personnel Education
  • Motivational Methods
  • Improvement Factors
  • Ministry of Agriculture Jihad
اکبری، م. رضوی، س. م. و جعفرزاده، م.) 1393 (. بازکاوی روش تحقیق آمیخته. انتشارات نشر دانشگاه تهران، ص
. ص 562
حاجی میررحیمی، س. د. ) 1386 (. بررسی مؤلفه های برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزش ضمن خدمت کوتاه
.55 - مدت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی، شماره 77 ، ص ص 71
حاجی میررحیم ی، س. د. و زمانی، غ. ح . ) 1381 (. تدوین الگویی برا ی سنج ش نیازها یآموزشی - حرفه ای
.241- مروجین . مجلة علو م کشاورزی ایران، شماره 2، جلد 33 ، دانشگاه تهران، ص ص 254
حجازی، ا.، نوه ابراهیم، ع.، بهرنگی، م. ر. و زین آبادی، ح.ر.) 1393 (. شناسایی و تحلیل نقش مؤلفه های آموزشی
1391 . مدیریت بهره - در توسعه آموزش کارآفرینی دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 92
.99- وری، سال 8، شماره 29 ، ص ص 118
حیدری، م.) 1394 (. تحلیل رفتار و رفتار برنامه ریزی شده به سوی تولید شیر سالم گاو: کاربرد نظریه رفتار برنامه
ریزی شده؛ مطالعه موردی شهرک گاوداری زاهدان. بیرجند: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس المی واحد
بیرجند.
خدایی محمودی، ر. و مقتدر کارگران، ج.) 1395 (. بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان
. دانشگاه آزاد اس المی واحد تبریز. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و بشریت در آغاز هزار سوم، ص 11
غفوری، پ.، فرهادی، آ.، حقیقی کفاش، م. و منصوری، ا.) 1393 (. بررسی رابطه سرمایه فکری و چابکی سازمانی
با تأثیر وساطت کننده توانمندسازی کارکنان در بخش خدمات، مطالعه موردی شرکت بیمه کارآفرین. کنفرانس بین
. المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، ص 21
فروغی ابری، ا. ع.؛ نادی، م. ع. و ابراهیم پور، ع . ر.) 1387 (. عامل های مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن
، خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اس المی واحد خوراسگان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی ، شماره 19
.61- ص ص 78
صبرکش، ع. ر.، مزینانی، ح.، نورمحمدی، ه.) 1392 (. آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان. مطالعات مدیریت
.108 - 4(، ص ص 134 (6 ، بر آموزش انتظامی. شماره چهارم، پیاپی شماره 24
. کلانتری، خ. ) 1388 (. پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران: ناشر شرف، ص 388
ملک سعیدی، ح.، آجیلی، ع. و رضایی مقدم، ک.) 1388 ( عامل های مؤثر بر دانش کارشناسان کشاورزی سازمان
.49-61 :)2( جهاد کشاورزی استان خوزستان نسبت به کشاورزی ارگانیک. علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 6
منفرد، ن.) 1388 (. بررسی اثرات و سودمندی های آموزش های ضمن خدمت در سازمان های جهادکشاورزی.
.63- پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 9، ص ص 70
128 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
موحدی، ر.، حمزه ای، ف.، میرک زاده، ع. ا. و نادری، ن.) 1394 (. نقش مؤلفه های فناوری اطلاعات بر مدیریت
دانش کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 7، شماره 34 ، پاییز
.27- 1394 ، ص ص 16
Agbo, D. A.(2015).Staff training and development programmes in Nigerian university libraries:
The case of michael okpara university of agriculture, Umudike. International Journal of Multidisciplinary
Research and Development, 2(2): 553-557.
Conklin, N. L., Hook, L. L., Kel baugh, B. J. and Nieto, R. D. (2002). Examining a professional
development System: a comprehensive need assessment Approach. Journal of Extension,40 (5), 1-9.
Chaghari, M. , Saffari, M., Ebadi, A. and Ameryoun, A.(2017). Empowering education: A new
model for in-service training of nursing staff. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism,
5(1): 26-32.
Ghojavand, S. and Saadatmand, Z.(2014). Evaluation of in-service training to increase employee
productivity of is Fahan university technology(IUT). Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business
and Management Review, 4(3):51-58.
Kanté, A., Moore, A., Akeredolu, M., Craig Edwards, M., Annor-Frempong, F. & Samba Moriba(
2016). Human resource development for extension and advisory services:Training, Adult learning
and field methods. Feed the Future , MEAS Project, USAID.
Kelsey, T. W. (2001). Exploring the Potential of in-Service training through distance education.
Journal of Extension, 39(2):1-6.
Nagendra, A. and Deshpande, M.)2014). Human Resource Information Systems (HRIS) in HR
planning and development in mid to large sized organizations. Procedia Social and behavioral Sciences,
133: 61-67.
Ngman-Wara, E., Tachie Young, T. and Kosi Mawusi, S.(2015). Assessing in-service needs of basic
school natural science teachers in new juabenm municipality, Ghana. American Journal of Educational
Research, 3 (5): 556-563.
Rezaei, A., Ranjbar, M. and Amiri, E.(2015).Evaluation of the effectiveness of in-service training
programs and its impact on staff’s organizational productivity in Kangan City. DU Journal, Humanities
and Social Sciences, 8 (5) 275-288.
Yang. H. J., Yu, J. C. and Yang, H. H. (2008).Developing a model of in-service training by using
multinomial logistic regression. American Conference on Applied mathematics (MATH), Harvard,
Massachusetts, USA, 24-26.
Yousuf Hassen, J., Sokora, A. and Taha, M.(2016).Identifying pathways linking agricultural education,
training and extension. Innovation for Agricultural Training and Education, Haramaya University.