تأثیر مؤلفه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان‌های شمال‌غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه زنجان- دانشکده کشاورزی- گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

چکیده

با توجه به اهمیت حیاتی عملکرد شغلی و نقش پر رنگ آموزشگران به منزله یکی از رکن‌های اصلی آموزش، شناخت متغیرهای اثرگذار بر بهبود عملکرد شغلی آموزشگران به ویژه صلاحیت‌های حرفه‌ای امری ضروری به شمار می‌رود. از این‌رو، هدف این تحقیق بررسی تأثیر مؤلفه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان‌‌های شمال غرب کشور بود. جامعه آماری این تحقیق را 295 نفر از آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان تشکیل دادند که 210 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید شد. همچنین، بر پایه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده (807/0><AVE525/0) و پایایی ترکیبی (948/0><CR802/0)، پرسشنامه دارای روایی همگرا و پایایی مناسبی بود. به همین منوال، با توجه به بزرگتر بودن مقادیر میانگین واریانس استخراج شده از میانگین مجذور واریانس مشترک و حداکثر مجذور واریانس مشترک، پرسشنامه روایی تشخیصی مناسبی داشت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک چند متغیره مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم‌افزار Smart PLS به کار گرفته شد. نتایج تحقیق گویای آن بود که سه مؤلفه اصلی صلاحیت‌های حرفه‌ای شامل صلاحیت-های پایه (01/0=ρ ،208/0=β)، صلاحیت‌های شخصی (01/0=ρ ، 297/0=β) و صلاحیت‌های آموزشی (01/0=ρ، 434/0=β) دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی بوده و در حدود 53 درصد از واریانس آن را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Professional Competence Components on Agriculture High Schools Educators' Job Performance in the North West Provinces of Iran

نویسنده [English]

  • karim azarnejad 2
2 Faculty Agriculture, University of Zanjan
چکیده [English]

Given the vital importance of job performance and the key role of educators as one of the main foundations of education, recognizing the effective variables on improving the job performance of the educators is essential particularly professional competencies. Therefore, the main purpose of this research was to study the effect of professional competence components on agriculture high schools educators' job performance in the north west provincces. The statistical population consisted of all educators of agriculture high schools in the four provincces of Iran, including West Azerbaijan, East Azerbaijan, Ardebil and Zanjan (N=295), of which a sample size of 210 person was selected using stratified random sampling method. Data were collected using the research-made questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Furthermore, based on the values of Average Variance Extracted (0.525<AVE<0.807) and Composite Reliability (0.802<CR<0.948), the questionnaire had appropriate convergent validity and reliability. Similarly, Considering being greater the AVE values than Average Shared Squared Variance and Maximum Shared Squared Variance, the questionnaire had suitable divergent validity. The Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data and for this purpose, Smart PLS software was applied. The results showed that three main components of professional competency namely basic competencies (β=0.208, ρ= 0.01), personal competencies (β=0.297, ρ= 0.01) and educational competencies (β=0.434, ρ= 0.01) had a positive and significant effect on agriculture high schools educators' job performance, explaining about 53 percent of its variances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educators
  • Agriculture High School
  • Professional Competence
  • Job Performance
برادران، م.، خسروی پور، ب. و عبادی، ب. ) 1395 (. مباحث بنیادی در آموزش عالی کشاورزی. اهواز: انتشارات
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز.
بردبار، ب. و موسوی، ن. ) 1390 (. به کارگیری کا رآفرینی در کشاورزی: موانع و راهکا رهای پیشرو. کنفرانس ملی
.32- کا رآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، دانشگاه آزاد اسامی واحد نایین، 28 و 29 آذر ماه 1390 ، صص 40
بهادری، م. و صدیقی، ح. ) 1393 (. فراتحلیل عوامل تاثیرگذار بر عملکرد شغلی و حرفه ای عاملین ترویج کشاورزی.
پنجمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران و اولین کنفرانس بین المللی خدمات مشاوره ای
روستایی در آسیا و اقیانوسیه: تسهیل اطلاعات و نوآوری ها برای توانمندسازی کشاورزان خانوادگی، دانشگاه زنجان،
.1- -11 شهریور ماه، صص 9 13
حاجی میررحیمی، د. و حسینی، م. ) 1381 (. استراتژی تحقق قابلی تهای حرف های وتأمین نیا زهای آموزشی و
.125- 1(، صص 145 ( حرف های آموزشگران موسسات آموزش عالی کشاورزان ایران. مجله علوم کشاورزی، 9
حجازی، ی. و ایروانی، م ) 1381 (. رابطه میان ویژگ یهای شخصیتی و عملکرد شغلی. مجله روانشناسی و علوم
.171- 2(، صص 189 ( تربیتی، 32
حلاجیان، ا.، ثریایی، ع.، و حسی نزاده احمدی، ف. ) 1391 (. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه
.110- فصلنامه مدیریت، 9، صص 128 .AHP آزاد اسامی استان مازندران با روش
درخشا نفر، ت. و آرین مهر، ا. ) 1393 (. بررسی رابطه صلاحی تهای حرف های معلمان و عملکرد شغلی آنها در
تاثیر مؤلفه های صلاحیت ...
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 143
شماره 41 ، تابستان 1396
مدارس ابتدایی شهر ری. کنفرانس بی نالمللی مدیریت و مهندسی صنایع، موسسه مدیران اید هپرداز پایتخت ویرا،
.1- تهران، 13 اسفند 1393 ، صص 15
رجبی، س.، پاپ زن، ع.، اعمی، ت. و سلیمانی، ع. ) 1391 (. بررسی صلاحی تها و مهار تهای مورد نیاز
آموزشگران هنرستا نهای کشاورزی با بهر هگیری از روش دلفی: مطالعه موردی در استان کرمانشاه. فصلنامه پژوهش در
.146- 35 (، صص 158 ( برنامه ریزی درسی، 9
سبحانی نژاد، م. و تژدان، ا. ) 1394 (. تبیین چارچوب صلاحیت حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه
.63- 8(، صص 88 ( ای. دو فصلنامه مطالعات برنامه ریزی و آموزشی، 4
صفا، ل. ) 1387 (. بررسی عوامل تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیأت علمی و
دانشجویان رشت ههای کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه
ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران.
صفا، ل.، ایروانی، ه.، و شعبانعلی فمی، ح. ) 1388 (. توافق سنجی دیدگاه اساتید و دانشجویان رشت ههای کشاورزی
پیرامون میزان تأثیر هر یک از مؤلف ههای تبیین کننده کیفیت در کیفیت آموزش عالی کشاورزی )مطالعه موردی:
.85- 1(، صص 94 ( پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(. فصلنامه علوم کشاورزی ایران، 40
عسگری، ب.، پو رسلطانی زرندی، ح.، آقایی، ن. و فتاحی، ج. ) 1392 (. ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با
،)2( عملکرد شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استا نهای غربی ایران. مجله مدیریت و فیزیولوژی ورزشی، 1
.28- صص 19
علیخانی دادوکلایی، م.، چرمچیان لنگرودی، م.، نوری، م. و اصغرنژاد، ل. ) 1392 (. موانع و راهکارهای افزایش
عملکرد شغلی آموزشگران هنرستا نهای کشاورزی استان مازندران. کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست، شیراز،
.1- 15 اسفند 1392 ، صص 16
ملکی، ح. ) 1388 (. صلاحیت های حرفه معلمی. تهران: انتشارات مدرسه.
موحد محمدی، ح. ) 1392 (. آموزش کشاورزی . تهران: انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران.
مؤذن، ز.، موح دمحمدی،ح.، رضوانفر، ا. و پو رآتشی، م. ) 1392 (. بررسی عملکرد شغلی مدیران هنرستا نهای
.211- 2(، صص 220 ( کشاورزی استان تهران از دیدگاه آموزشگران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 44
مؤذن، ز.، موحدی محمدی، ح.، رضوانفر، ا. و می رترابی، م. ) 1390 (. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی
.115- 5(، صص 134 ( آموزشگران هنرستا نهای کشاورزی استان تهران. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1
نوروزی، ا.، شریع تزاده، م. و چیذری، م. ) 1385 (. مشکلات نظام آموزش متوسطه کشاورزی در ارتباط با نیا زهای
بازار کار. مجموعه مقالات سومین کنفرانس علمی در آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، 29 و 30 فروردین ماه
.31- 1385 ، صص 49
Ahmed, M., Hussain, I., Ahmed, M., Ahmed, S. and Qamarud Din, M. (2012). A study of the factors
affecting the professional performance of teachers at higher education level in Khyber Pakhtunkhwa.
Academic Research International, 2 (2), pp. 336-341.
Alkan, F. and Erdem, E. (2014). The relationship between metacognitive awareness, teacher
self-efficacy and chemistry competency perceptions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, pp.
778-783.
Antoniou, P. and Kyriakides, L. (2012). A dynamic integrated approach to teacher professional
development: Impact and sustainability of the effects on improving teacher behavior and student outcomes.
Teaching and Teacher Education, 29, pp. 1-12.
144 فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
Arabi, G. and Shahwali, M. (2000). Creating of compatibility knowledge in students (BS) of agricultural
extension and education for challenge with changes. Journal of Agricultural Economic and
Development, 9 (34), pp. 281-300.
Bartlett, J., Kotrlik, J. and Higgins, C. (2001). Organizational research: Determining appropriation
sample size in survey research, Information Technology, Learning and Performance Journal, 19 (1), pp.
43-50.
Copelland, S. (2004). Classroom management techniques. Resaerch Report, Assessment Criteria,
Modified from the Assessment Criteria Benchmarks for New Mexico Teacher Competncies for Licensure
Levels.
Daniel, L. (2008). The relationship between perceived teacher empowerment and principal use of
power. Unpublished Ph.D. Dissertation, Department of Educational Foundations
Leadership and Technology, Auburn University.
Gangadharappa, H., Pramod, K., and Shiva, K. (2007). Gastric floating drug delivery systems: A
review. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, 41, pp. 295-305.
Gray, C. and Stark, P. (2007). Essential teaching skills. UK: Nelson Thornes Publisher.
Konig, J. and Lauermann, F. (2016). Teachers professional competence and wellbeing: Understanding
the links between general pedagogical knowledge, self-efficacy and burnout. Learning and
Instruction, 45, pp. 9-19.
Logan, K. (2014). Exploring the construct validity of principal ratings as a measure of teacher
performance using meta-analysis. Ph.D. Dissertation, Faculty of the graduate School of the University
of Minnesota, USA.
Mohamad, M. and Jais, J. (2016). Emotional intelligence and job performance: A study among
Malaysian teachers. Procedia Economics and Finance, 35, pp. 674-682.
Monica Hu, M. (2010). Developing a core competency model of innovative culinary development.
International Journal of Hospitality management. 29 (4), pp. 582-590.
Morhed, G. (1995). Organizational Behavior. USA: Houghton Mifflin Company.
Nijveldt, M., Mieke, B., Douwe, B., Nico, V. and Theo, W. (2005). Assessing the interpersonal
competence of beginning teachers: The quality of the judgement process. International Journal of Educational
Research, 43(1&2), pp. 89-102.
Nzulwa, J. (2014). Motivational factors affecting high school teachers, professional conduct and
work performance: A case of public high schools in Nairobi city. International Journal of Humanities
and Social Service, 4 (3), pp. 60-66.
Oluwakemi, A. and Olanrewaju, A. (2014). Counterproductive behaviour and job performance
among secondary school teachers: School climate as a mediator. Journal of Education and Practice, 15
(8), pp. 198-204.
Prasertcharoensuka,T., Somprachb, K. and Ngangc, T. (2015). Influence of teacher competency
factors and students’ life skills on learning achievement. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 186,
pp. 566-572.
Roberts, T. and Dyer, J. (2004). Characteristics of effective agriculture teachers. Journal of Agricultural
Education, 45(4), pp. 82-95.
تاثیر مؤلفه های صلاحیت ...
فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 145
شماره 41 ، تابستان 1396
Teferi, M. (2014). Factors affecting teachers’ job performance in public secondary schools of west
Hararghe Zone, Oromia regional state. M.A. Thesis, Department of Educational Planning and Management,
School of Graduate Studies, Haramaya University.
Tett, R. and Burnet, D. (2003). A personality trait-based interactions model of job performance.
Journal Appl Psychol. 88(3), pp. 500-517.