بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه ای آموزشگران کشاورزی استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

2 استاد و هیئت علمی دانشگاه رازی

3 استاد و هیئت علمی داشنگاه رازی

چکیده

چکیده
هدف کلی این پژوهش توصیفی همبستگی بررسی تأثیر تعادل کار و زندگی بر رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی استان تهران می‌باشد. جامعه آماری شامل آموزشگران (تخصصی و عمومی) کشاورزی هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی استان تهران بود (170=N)،که 118 نفر از آن‌ها از طریق جدول گرجسی و مورگان به عنوان نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با محل خدمت انتخاب شدند. ابزار سنجش تعادل بین کار و زندگی، مقیاس ونگ و کو، ابزار سنجش رضایت شغلی، مقیاس رضایت شغلی مینه سوتا و ابزار سنجش تعهد حرفه‌ای، مقیاس تعهد شغلی یلاو بود. نتایج نشان داد بین تعادل کار و زندگی با رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای آموزشگران کشاورزی همبستگی معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون ترتیبی نشان داد تعادل کار و زندگی حدود 38 درصد تغییرات رضایت شغلی و 42 درصد تغییرات تعهد حرفه‌ای را تبیین می‌کند. از بین مؤلفه‌های تعادل کار و زندگی جهت‌گیری زندگی و نگهداری کار و حرفه به ترتیب بر رضایت شغلی و مؤلفه‌های وفاداری به کار، نگهداری کار و حرفه و انعطاف‌پذیری برنامه کاری بر تعهد حرفه‌ای مؤثر هستند. آموزشگران هنرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی از نظر میزان تعادل کار و زندگی تفاوت معنی-داری نداشتند اما از لحاظ رضایت شغلی و تعهد حرفه‌ای تفاوت داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

investigate the effect of work - life balance, on the job satisfaction and the professional commitment of agricultural teachers in Tehran province

نویسندگان [English]

  • Arezoo Rashidi 1
  • amirhosein alibeygi 2
  • ali asghar mirakzdeh 3
1 daneshjo daneshgah razi
2 razi un
3 razi un
چکیده [English]

Abstract
The overall goal of this descriptive- correlative study wasto investigate the effect of work - life balance, on the job satisfaction and the professional commitment of agricultural teachers in Tehran province. Statistical population included agricultural teachers (expert and general) of the conservatories and agricultural teachers centers of Tehran province (N=170), that 118 people of them were selected based on Krejci and Morgan as sample by the method of Proportional Stratified Random Sampling. The tool for measuring the work - life balance was the Wang and Ku scale, the tool of career satisfaction measurement was the job satisfaction of MINESOTA and the tool for measuring the professional commitment was the scale of Belav job commitment. The results showed that there is a significant correlation between the work-life balance and the job satisfaction-professional commitment of agricultural teachers.The results of multiple regression showed that the work-life balance explained about 38 percent of job satisfaction variance and 42 percent of professional commitment. Among the elements of work-life balance, the life orientation and job and career maintenance effect on the job satisfaction respectively and the elements of loyalty to the job, maintenance of the job and career and the flexibility of work plan effect on the professional commitment. The teachers of conservatories and the agricultural teachers centers did not have significant difference in terms of the work- life balance quantity but in terms of the job satisfaction and the professional commitment they were different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work- life balance
  • job satisfaction
  • professional commitment
  • agricultural teachers

ارازی، ع ص. (1387). بررسی رابطه تعارض کار- خانواده با میزان رضایت زناشویی میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه طباطبائی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه علامه طباطبائی.

 امیرسالاری، ی. (1386). بررسی رابطه تعارض کار – خانواده و خانواده – کار بر رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

باقری، ف. (1388). "بررسی تعادل بین نقش­های خانوادگی و شغلی زنان شاغل متأهل فرزنددار در ادارات دولتی شهرستان قزوین". پایان­نامه کارشناسی ارشد، رشته مطالعات زنان. دانشگاه الزهرا.

بهرامی، س. (1387). "رابطه شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 2: 36-30.

چلبی، م. (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشر نی، صفحه332.

خدابخشی کولایی،آ؛ شیخی، غ ر؛ ازخوش، م. (1391). "بررسی رابطه ویژگی­های شخصیت با تعارض کار- خانواده در معلمان منطقه 5 تهران". فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره جهارم شماره11. 130-116.

رحیم پور عطاآبادی، م. (1383)." بررسی رابطه بین شفافیت نقش و تعهد شغلی کارکنان ستادی سازمان و ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

رستگار خالد، ا. (1382). « سنجش تعارض نقش‌هاى شغلى و خانوادگى زنان شاغل»،  رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تربیت مدرس.

روش بلاو، آن ماری و اسپنله (1372): مفهوم نقش در روان شناسی اجتماعی، مطالعات تاریخی- انتقادی، ترجمه سروقد مقدم، تهران، انتشارات آستان قدس رضوی.

 ساعتچی، م. (1388). روانشناسی کار، کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت، تهران،  موسسه نشر ویرایش.

سبک رو، م؛ کلهریان، ر؛ کامجو، ز و طالقانی، غ ر. (1390). « تعارض کار و خانواده: نقش ادراک حمایت های سازمانی در قصد ترک خدمت (مورد کاوی پرستاران بیمارستان های شهر تهران)». مدیریت دولتی، رده 3، شماره 3، 126-111.

عرب زادگان، م. (1390). رابطه‌ی بین اشتیاق شغلی با تعارض کار- خانواده و سلامت کارکنان با توجه به نقش میانجی حمایت سرپرست و حمایت خانواده در کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

فاتحی‌زاده، م و باغبان، ا. (1386). « بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل »، فصلنامۀ مشاوورۀ شغلی و سازمانی، ش 1، ص 133-121.

فرهمند‌نسب، ف، حسینی، م.ع، محمدخانی، کامران. (1393). بررسی تأثیر هوش هیجانی بر تعارض میان کار و زندگی معلمان زن مقطع متوسطه شاغل در آموزش و پرورش منطقه 19 تهران. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی. سال سیزدهم، شماره49.

کورمن، آبراهام ک. (1384). روان شناسی صنعتی و سازمانی، ترجمة حسین شکرکن، چاپ اول ، تهران، انتشارات رشد.

گودرزوند‌چگینی، م، میردوزنده، غ. (1389). رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان دولتی شهر رشت.

مقیمی، م. (1389). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: انتشارات ترمه.

 

 

Allen, T.D., Herst, D.E.L., Bruck, C.S., & Sutton, M. (2000). Consequences associated with work-to-family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 278–308.

Amazue, Lawrence Okwuchukwu, (2008). "Work- Family Conflict: A theoretical overview", Department of psychology, 5. 40528.

Anderson, S. E., Coffey, B. S., & Byerly, R. T. (2002). Formal organizational initiatives and informal workplace practices: Kinds to work-family conflict and job-related outcomes. Journal of Management, 28, 787- 810.

Balmforth, K. & Gardner, D. (2006). Conflict and facilitation between work and family: Realizing the outcomes for organizations. New Zealand Journal of Psychology, 35(2), 69-76.

Brummelhuis, L. L., Bakker, A. B., & Euwema, M. C. (2012). Is family-to-work interference related to co-workers work outcomes? Journal of Vocational Behavior, 77, 461-469.

Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 249-276.

Cohen, A., & Kirchmeryer, C. (2005). A cross-cultural study of the work/non-work interface among Israel nurses. Applied psychology: An International Review, 54. 537-567.

Cohen, A., & Liani, E. (2009). Work family conflict among female employees in Israeli hospitals. Personnel Review, 38(2), 124-141.

Cohen, Peter, (1979). "How do Couples Experience Work- Family conflict? The Effect of Role Salience", Department of Management, Box 197.

Grandy, A. A. , & Cropanzano, R. (1999). The Conservation of Resources Model Applied to Work-Family Conflict and Strain. Journal of Vocational Behavior(54), 350-370.

Greenhaus JH, Collins KM, Shaw JD. The relation between work-family balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior. 2003 Dec; 63(3): 510-531.

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88.

Health Psychology. Washington DC: American Psychological Association 2003: 143- 162.

Hogan, N. L., Lambert, E. G., Jenkins, M., & Wambold, S. (2006). The impact of occupational stress on correctional staff organizational commitment. Journal of Contemporary Criminal Justice, 22(1), 44-62.

Hyun-Jung, C. (2009). An exploratory study on the effect of work- family conflict on job satisfaction and job performance among hotel frontline employees with testing gender difference. Korean journal of hospitality administration,18, 203- 219.

Mazerolle, S.M., Bruening, J.E., Casa, D.J., Burton, L.J. (2008). Work-Family Conflict, Part II: Job and Life Satisfaction in National Collegiate Athletic Association Division I-A Certified Athletic Traine. Journal of Athletic Training. 43(5): 5l3-522.

Mesmer-Magnus, Jessica R., and Chockalingam Viswesvaran. (2005). “Convergence between Measures of Work-to-Family and Family-to-Work Conflict: A Meta-Analytic Examination.” Journal of Vocational Behavior 67(2):215–232.

Netemeyer, R. G., Maxham, J. G. I., & Pulling. C. (2005). Conflicts in the work-family interface: Links to job stress, customer service employee performance, and purchase intent. Journal of Marketing, 69, 130-143.

Netemyer, R.G. Boles. & Musmurrian, R. (1996). Development and validation or work-family conflict and scale. Journal of applied psychology.

Thompson, C., A & Prottas, D. J.(2005). Relationships among organizational family support, job autonomy, perceived control, and employee well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 10(4), 100-118.

Tyson J. Sorensen and Aaron J. McKim) 2014). Perceived Work-Life Balance Ability, Job Satisfaction, and Professional Commitment among Agriculture Teachers. Journal of Agricultural Education, 55(4), 116-132.doi: 10.5032/jae.2014.04116.