کارآموزی و عوامل بهبود آن از دید اعضای هیأت علمی، کارفرمایان و دانش‌جویان کشاورزی دانشکده‌های غرب کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

2 دانش‌یار و عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

3 استادیار مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

چکیده

هدف کلی این پژوهش علی-ارتباطی بررسی نگرش دانشجویان رشته ی کشاورزی نسبت به وضع موجود دوره های کارآموزی و مشکلات احتمالی این دوره ها بود جامعه ی آماری پژوهش را دانشجویان رشته های کشاورزی در دانشکده های کشاورزی غرب کشور که واحدکارآموزی را گذراندند، تشکیل دادند(381=N )که با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 285 نفر برآورد گردید. گروه دوم شامل اعضای هیأت علمی بودند که درس کارآموزی را در دانشگاه های مذکور داشتند وباتوجه به محدود بودن آنها (N=34) از روش سرشماری استفاده شد و گروه سوم شامل کارفرمایان در سازمان ها بودند که کارآموزان برای گذراندن دوره کارآموزی به اداره آنان مراجعه کرده بودند که تعداد 63 تن از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته چهار قسمتی بود که قسمت اول پرسشنامه برای هر سه گروه استفاده شد. در قسمت دوم پرسشنامه به بررسی نگرش، رضایتمندی، مشکلات کارآموزی ویژگی های کارآموزی و مهارت شغلی دانشجویان از دیدگاه دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. در قسمت سوم پرسشنامه عوامل بهبود دوره کارآموزی از کارفرمایان و اعضای هیأت علمی پرسیده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون با استفاده از آزمون تتای ترتیبی و از طریق نرم افزارR برای بخش های مختلف محاسبه گردید(θ=./84تا0/95). میانگین ها نشان داد که رضایت دانشجویان از دوره های کارورزی کم است بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بهبود دهنده های دوره ی کارآموزی عوامل مشارکتی، مدیریتی، اقتصادی و دولتیحمایتی بودند که بر اساس نتایج رگرسیون خطی سه عامل مدیریتی، اقتصادی و دولتی حمایتی از قدرت تبیین کنندگی بیشتری نسبت به سایر عوامل در بهبود دوره های کارآموزی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internship Courses and Its Improvement Factors in the West of the Country's Agricultural Colleges

نویسندگان [English]

  • Zahra Korani 1
  • Kiyomars Zarafshani 2
  • Amirhossein Alibaygi 2
  • Maryam Hosseini lorgani 3
1 Razi university
2 Associate professor and faculty member of Agricultural and Natural Resources, Razi University.
3 Faculty Member of Educational scienceat the Department of Educational Innovations and Training, Institute for Research and Planning for Higher Education in Iran.
چکیده [English]

The statistical population of the study consisted of agricultural students in the agricultural departments of the west of the country who were instructors (381=N), using the Morgan and Krejci tables, the sample size was estimated at 285 people. The second group consisted of faculty members who had an apprenticeship course at the universities and, due to their limited use, the census method was used. The third group included employers in the organizations that trainees had referred to their directorate to attend the internship, which were 63 one of them was selected by simple random sampling method. In the second part of the questionnaire, the attitude, satisfaction, apprenticeship problems of traineeship characteristics and occupational skills of students were examined from the students' point of view. In the third part of the questionnaire, the factors of improvement of the internship period were asked from employers and faculty members. To measure the reliability of the questionnaire, a tentative t test was used to test the reliability of the questionnaire through a pre-test, and through R software for different sectors (θ =. /84 to ./95). The means showed that satisfaction of students from internship courses is low based on the results of exploratory factor analysis. Improvement of the internship period was a collaborative, managerial, economic and governmental-supporting factors based on the results of linear regression of three management, economic and governmental factors - Support for more explanatory power than other factors in the improvement of apprenticeships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural training
  • Agricultural students
  • Improvement of apprenticeship
  • Apprenticeship skills
  • Faculty members

اژهن، م، (1392). "مطالعه چند موردی تجارب کارآفرینی نظارت شده کشاورزی در دانشکده‌های کشاورزی". پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.

ابیلی، خ. غلامعلی لواسانی، م، غلامی، خ، و حسینی، س، ج، (1393). "بررسی اثربخشی دوره‌های آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن، مطالعه موردی: ستاد شرکت ملی گازایران. فصل‌نامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت". سال7. شماره27. صص74-51.

ابطحی، ح، (1382) "شیوه‌های نوین ارزشیابی دوره‌های آموزشی در سازمان ها:، فصل‌نامه مدیریت و توسعه، شماره18.

اقتصاد آنلاین، (1396)."سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور+اینفوگرافیک". قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: www.google.com

خبرگزاری دانش‌جویان ایران. ایسنا، (1394). "نرخ بیکاری در چه رشته‌هایی بالا است". قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:www.isna.ir

شریف زاده، ا.؛ عبد الله‌زاده، غ.ح. و شاه پسند، م.ر، (1391). "ارتقـای آمـوزش عملـی از طریق بهبـود دوره کارآمـوزی در دانشـگاه علوم دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعـی گرگان"، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره جدید، شماره 23، صص 47-59.

شیری، ن، ا،. میرک زاده، ع، ا،. و زرافشانی، ک، (1393). "الگوی مفهومی ترویج کارآفرینی در بین دانش‌جویان نظام آموزش عالی کشاورزی". نشریه کارآفرینی در کشاورزی.دوره1.شماره4.صص68-49.

صادقی، ف.؛ شریف‌زاده، ا.، موحدمحمدی، ح.؛ مریدالسادات، پ، (1387). "بررسی نقاط قوت و ضعف دوره کارآموزی دانش‌جویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران"، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران (مقاله کوتاه)، جلد 4، شماره 1، صص 99-108.

ظریفیان، ش.؛ پیش بهار، ا.؛ عادلی ساردوئی، م. و شریفی، ا، (1394). "ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانش‌جویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز". علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 11، شماره 1، از صفحه 19 تا 30.

عطایی، پ.؛ نومی‌خلخال، س.؛ زمانی، غ. ح. و ایزدی، ن، (1392). "انگیزه دانش‌جویان کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به دوره کارآموزی". فصل‌نامه پژوهش و مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 24، صص 120-108.

قربانی‌پیرعلیدهی، ف. و ولی زاده، ا، (1394). "تأثیر درس‌های عملی کشاورزی در عملکرد دانش‌جویان علوم زراعی دانشگاه پیام نور دهلران"، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 1، شماره 34، صص 27-39.

کزازی، م. (1376). بازدارنده‌ها در آموزش دانشگاهی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، مجموعه مقالات نخستین آموزش عالی در ایران، صفحه 93 تا 100.

لیث، ن.؛ چیذری، م.؛ رضوانفر، ا. و عباسی، ع.ا، (1391). "بررسی میزان کسب و توسعه مهارت‌های شغلی دانش‌جویان علمی –کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی". فصل‌نامه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، جلد 26، شماره 2، صص 133- 126.

مقنی زاده، م. ح، (1376). "تحلیلی بر آموزش‌های عالی کوتاه مدت و مسایل آن. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی"، مجموعه مقالات نخستین آموزش عالی در ایران، صفحه 137 تا 168.

موسوی، م.؛ محمدزاده، س. و شبانی، ک، (1393). ‌"کیفیت محیط یادگیری دوره‌های کارآموزی از دیدگاه دانش‌جویان کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان"، دوره 1، شماره 30.

میرک زاده، ع، ا،. غلامی رضا, پ؛ زرافشانی؛ک. و قربانی پیرعلیدهی، ف، (1390)، "نگرش کنش‌گران دوره‌ی کارآموزی نسبت به نقش کارآموزی دراشتغال زایی دانش‌جویان رشته‌های ترویج و آموزش کشاورزی دراستانهای غرب کشور"، همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.

نظری، س.، شعبانعلی‌فمی، ح. و ایروانی، ه، (1389). "ارزیابی و تحلیل زمینه‌های کلیدی برای بهبود دروس عملی آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانش‌جویان"، فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، دوره 1، شماره 13.

 

Alan Sapp, D., & Zhang, Q. (2009). "Trends in industry supervisors feedback on business communication internship". Journal of Business Communication Quarterly, 72 (3): 274-288.

Albert, F., Heaney, J., & Kuhn, K. L. (2009). "Internship in marketing: goal, structures and assessment- student, company and academic perspectives". Journal of Australasian Marketing, Vol. 17, 36-45.

Divine, R., Miller, R., Wilson, J. H., & Linrud, J. (2008)." Key philosophical decisions to consider when designing an internship program". Journal of Management and Marketing Research, vol. 1, 1-6.

Owens, T. (1981)."Organ Secondary Vocational Education Effectiveness Model" Education and Work Program; Prepared for the Organ Department of education; Northwest Regional Educational Laboratory