آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

نشر یافته‌های پژوهشی یکی از نیازهای اساسی جامعه علمی است. بر این پایه، آسیب‌شناسی فرآیند نشر و حفظ کیفیت آن‌ها، اولویت می‌یابد. نبود زمینه‌ی نشر به‌هنگام یافته‌‌‌های پژوهشی، به ویژه در کشاورزی، سبب بی‌‌نتیجه ماندن یافته‌‌های پژوهشگران می‌‌شود. از سوی دیگر، کیفیت نشر مقاله‌‌ها اهمیت بسیاری دارد. در این راستا، هدف این مقاله، آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی در عرصه کشاورزی بود. این تحقیق از نوع توصیفی‌‌ است که با استفاده از یک پیمایش داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری گردید. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل 6773 نفر از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دکتری کشاورزی دانشگاه‌‌های دولتی ایران بودند که 363 نفر از آن‌ها (106 هیئت علمی و 257 دانشجوی دکتری) بر پایه جدول کرجسی و مورگان با استفاده از روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای انجام گرفت. ابزار گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌‌ای بود که برای تأیید روایی ظاهری و محتوایی، در اختیار چند تن از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی قرار داده شد. هم‌چنین، پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضربب پایایی θ، تأیید شد (93/0≥ θ≥72/0). با کاربرد نظریه سه‌شاخگی، آسیب‌های نشر یافته‌های پژوهشی در سه حیطه‌ی زمینه نشر (شامل زمینه‌های دانشی، اخلاقی و نگرشی)، ساختار نشر (شامل ساختارهای سیاستی، بررسی و پذیرش، فرآیند داوری و چاپ) و رفتار نشر (شامل رفتارهای برنامه‌ریزی، سازماندهی، نگارشی و بازنگری) دسته‌بندی شده و گویه‌های تشکیل‌دهنده هر کدام رتبه‌بندی گردیدند. گویه‌های تشکیل‌دهنده کیفیت نشر و پیامدهای آسیب‌شناسی نشر یافته‌های پژوهشی نیز از نظر پاسخگویان رتبه‌بندی شدند. با استفاده از تحلیل عاملی، چهار عامل آسیب‌شناختی داده‌‌سازی و ‏اولویت‌‌ها، فرآیند داوری، اصول نگارشی و منابع و هزینه‌‌ها در نشر یافته‌های پژوهشی کشاورزی استخراج شدند. در پایان، بنا بر یافته‌ها، پیشنهادهای کاربردی چندی ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publication of Agricultural Research Findings: A Pathological Analysis

نویسندگان [English]

  • Masoud Bijani 1
  • Farshad Majidi 2
  • Enayat Ababasi 3
1 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education Department of Agricultural Extension and Education College of Agriculture Tarbiat Modares University (TMU) Tehran, Iran.
2 Former M.Sc. Student, Tarbiat Modares University (TMU), College of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Education, Tehran, Iran.
3 Ascociate Professor respectively, Tarbiat Modares University (TMU), College of Agriculture, Department of Agricultural Extension and Education, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The publication of research findings is one of the major needs of the scientific community. Accordingly, the pathology of the process of publishing and preserving its quality has priority. The lack of dissemination of the research findings, especially in the agriculture, leads to the lack of knowledge of researchers. On the other hand, the quality of research findings is important. In this regard, the purpose of this study was analyzing pathology of publishing research findings in the field of agriculture. The research method is descriptive which carried out by a survey for gathering data. The statistical population consisted of all faculty members and Ph.D. students of agriculture (6773 person) in the public universities of Iran. By using Krejcie and Morgan’s Table and three stage sampling 363 person were selected as sample (106 faculty members and 257 Ph.D. students). The data collection instrument was a questionnaire, which a panel of faculty members of agricultural extension and education confirmed its validity. The reliability of the items of the questionnaire was approved with calculating ordinal theta coefficient (0.72≤θ≤0.93). The damages of the publication of research findings were classified in three areas of publishing context (including the context of knowledge, ethics and attitudes), publishing structure (including structure of policy, investigation and acceptance, review process and printing) and publishing behavior (including behaviors of planning, organizing, writing, and reviewing) using three branches theory and their items were ranked as percived by respondents. Using factor analysis, four causative factors of data making and priorities, review process, principles of writing and resources and costs were extracted in the publication of agricultural research findings. At the end, based on the findings, functional recomendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publication Pathology
  • Publication Quality
  • Three branches theory
  • Agricultural research
  • Publication of research indings

اسلامی‌اردکانی، س. ح. (1392). فربهی یا آماس؛ تحلیل ساختار مقالات (نا) علمی‌ـ‌‌پژوهشی در علوم انسانی. فصل‌نامه علمی پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، 19 (75ـ74)، 119ـ91.

ذاکری‌پور، غ. ر.، رضاقلی، ف. و احمدآبادی، م. (1390). آسیب‌شناسی منابع انسانی فاتب با هدف بهبود توسعه. توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 6 (22)، 20ـ7.

خسروی، س.، شهبازی، س.، میرک‌زاده، ع. ا.، غلامی، م. و مهدی‌زاده، ح. (1395). نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی ترویج وآموزش کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به آینده شغلی خود. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. 8 (38)، 29-18.

صادقی، ع. و بیژنی، م. (1397). آسیب‌شناسی کاربرد روش‌های آماری و داده‌پردازی در پژوهش‌های علمی کشاورزی. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 10 (44)، 148ـ127.

کاظمی، ع. (1387). مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور. مدیریت اطلاعات سلامت، 5 (2): 178ـ175.

مجیدی، ف.، بیژنی، م. و عباسی، ع. (1395). تحلیل آسیب‌شناسی نشر مقاله‌های علمی در عرصه کشاورزی: کاربرد الگوی سه‌شاخگی. رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، 2 (5)، 161ـ 149.

مجیدی، ف.، بیژنی، م. و عباسی، ع. (1396). عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله‌های علمی در علوم کشاورزی در ایران. مجله علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 13(2)، 38ـ21.

نامور، ز. و کوشا، ک. (1391). تأخیر در نشر مقاله‌های علمی بین‌المللی: مطالعه مقایسه‌‌ای چند رشته‌ای. فصل‌نامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28 (2)، 362ـ347.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‌ـ ‌معاونت پژوهش؛ کمیسیون نشریات علمی کشور. (1393). قابل دسترسی در: http://journals.msrt.ir

 

Einstein, A. (2015). Writing and publishing a scientific paper: Facts, Myths and Realities. Medical Journal Armed Forces India, 71 (107), 107-111.

Krejcei, R.V., and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Krishnan, V. (2013). Etiquette in scientific publishing. The American Association of Orthodontists and Dentofacial Orthopedics, 144 (4), 577-582.

Sangwal, K. (2013). Citation and impact factor distributions of scientific journals published in individual countries. Journal of Informetrics, 7, 487-504.