بررسی تطبیقی شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان رشته گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازار کار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

3 استاد

4 رئیس اداره

چکیده

یکی از دلایل کارآیی پایین دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها در بازار کار، ارائه‌ی آموزش‌های نظری بدون توجه به نیاز بازار کار در آموزش عالی است. به منظور رفع این مشکل، دانشگاه جامع علمی‌- کاربردی و در پی آن مراکز آموزش جهاد کشاورزی با هدف تربیت مهارت‌آموختگان شایسته مورد نیاز بازارکار ایجاد شد. لذا پژوهش حاضر، با هدف بررسی تطبیقی شایستگی‌های حرفه‌ای دانش‌آموختگان علمی-کاربردی گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی با نیاز بازارکار به صورت آمیخته متوالی(کیفی-کمی) در سال1397 انجام شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، ابتدا از روش دلفی برای استخراج شایستگی‌های بازارکار بهره گرفته شد. جامعه آماری این بخش شامل فعالان بخش گیاهان دارویی و اعضای هیأت علمی و مدرسان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی بودند(27 تن) که به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. پس از چهار مرحله پردازش، 11 شایستگی فردی(با 49 گویه)، 15 شایستگی کسب و کار(با 79 گویه) و 15 شایستگی تخصصی(با 48 گویه)، مورد تأیید نهایی قرار گرفتند. در مرحله دوم وضعیت موجود دانش‌آموختگان با دیدگاه خبرگان از لحاظ این سه شایستگی مقایسه شد. جامعه‌ی آماری این مرحله از پژوهش شامل 380 تن از دانش-آموختگان گیاهان دارویی مرکز آموزش عالی امام خمینی در بازه‌ی زمانی سال 1388 تا 1395 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 181 تن از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد سطح شایستگی‌های بازارکار دانش‌آموختگان از سطح انتظارات کارفرمایان پایینتر بود. لذا پیشنهاد می‌گردد به منظور همسو شدن شایستگی-های دانش‌آموختگان با نیاز بازار کار و افزایش اشتغال آنان، هنگام طراحی و تدوین سرفصل‌های دوره‌های این مراکز، با تعامل موثر با کارفرمایان، انتظارات و نیازهای آنان نیز لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of professional competencies of medicinal plants course graduates of Imam Khomeini Higher Education Center with the Work Market requirement

نویسندگان [English]

  • saeed Mohammadzadeh 2
  • masoud baradaran 3
  • SHAHRAM MOGHADDAS FARIMANI 4
2 university of ramin
3 university of ramin
4 Head of Administration
چکیده [English]

One of the reasons for the low efficiency of university graduates in the Work Market is to provide the theoretical training regardless of the Work Market requirement in the Higher Education. In order to solve this problem, the Applied Scientific University and following of that ‘the training centers of Jihad-e-keshavarzi were created with the aim of training qualified skills graduates who the Work Market require them .Therefore, the present research was conducted with the aim of comparative study of professional competencies of Applied Scientific graduates in medicinal plants course of Imam Khomeini Higher Education with the needs of Work Market in a consecutive mixed method in 2018 . To achieve the research goal, at first ,the Delphi method was used to extract Work Market competencies. The statistical community of this section included the activists of the Medicinal Plants Department and faculty members and instructors of Applied Scientific Higher Education Centers (n=27) who were selected through a targeted random sampling method. The statistical community of this stage of research included 380 Medicinal Plants graduates during 2009-2016 that 181 students of them were selected by random sampling based on Krejcie and Morgan table. The results showed that the level of competencies of the Work Market for graduates was lower than employers' expectations. It is suggested that, in order to aligning the graduates' competencies with the Work Market requirement and increasing their employment, when designing and compiling the courses of these centers, effective interaction with the employers, their expectations should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied science centers
  • Individual competencies
  • business competencies
  • specialized competencies
  • Graduates

خورشیدی، ع و فرخی، د. (1391). مؤلفه‌های سازنده شایستگی‌های مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره1، شماره 2، صص: 162-131.

رضایت، غ؛ یمنی دوزی سرخابی، م؛ کیامنش، ع؛ نوه ابراهیم، ع. (1390). معماری الگوهای شایستگی: ارایه‌ی چارچوب مفهومی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، صص: 81-49.

سامیان، م. موحدی، ر. صالحی عمران، ا. و سعدی، ح. (1396). رابطه بین شایستگی‌های کانونی و حرفه‌ای دانشجویان کشاورزی و ساختار اجتماعی آموزش با نقش میانجی انگیزه تحصیلی. فصل نامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال 10، شماره 4.

شارع‌پور، م،. صالحی، ص. و فاضلی، م. (1380). بررسی میزان شایستگی‌های کانونی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و مازندران). نامه علوم اجتماعی، شماره18، صص: 88-63.

صالحی عمران، ا. و یغموری، س. (1389). بررسی مهارت‌های اشتغال زای بازار کار با توجه به اقتصاد جهانی در برنامه‌های درسی آموزش عالی. مجله مطالعات برنامه درسی، سال 4، شماره16، صص: 185-165.

صدری، ع و زاهدی، ا. (1388). مطالعه پیگیرانه عملکرد نظام تربیت تکنسین آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای ایران. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 54، صص: 114-99.

طهماسبی، م. پزشکی راد، غ، ر. و شعبانعلی فمی، ح. (1389). عوامل مؤثر بر توانمندی دانشجویان کشاورزی جهت ورود به بازار کار در عصر جهانی شدن. مجله آموزش عالی، سال 2، شماره 4، صص: 175-149.

عبدالهی، ش و سعادتمند، ز. (1390). بررسی تناسب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با عناصر برنامه درسی. فصل نامه رهبری و مدیریت آموزشی سال 5، شماره 3، صص: 100-81.

کرمی، م. (1389). آموزش مدیران با الگوی شایستگی. ماهنامه تدبیر، سال 18، شماره 179، صص: ۲۷- ۴۹.

محمدعلی، م. (1390). آموزش فنی و حرفه‌ای و راههای اصلاح آن. مجله رشد، دوره 7، شماره 1، صص: 18-10.

مرجانی، ب و مافی نژاد، ن. (1391). آموزش و مهارت آموزی حرفه‌ای در هلند. مجله رشد، دوره 8، شماره 2، صص: 31-25.

ناپیوسته حسابداری، مهندسی عمران و صنایع غذایی. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال نهم، دوره 2، شماره 7، پیاپی43، صص:72-61.

مهرعلی زاده، ی. (1386). جهانی شدن و نظام‌های آموزشی با تاکید بر کشور ایران. تهران. ناشر: رسش.

وحیدشاهی، ک. صالحی عمران، ا. و ولی‌پور خواجه قیاسی، ر. (1391). مهارت‌های زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 1389. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال 12، شماره2، صص: 100-93.

یوسفی، ع، ر. (1384). آموزش مبتنی بر شایستگی. مجله ایرانی آموزش درعلوم پزشکی. سال 5، شماره 2. صص: 146-145.

 

Chan Lin, L (2009). "Development of a competency questionnaire for LIS undergraduates at Fu-Jen Catholic University". Journal of Educational Media & Library Sciences, 47 (1): 5- 17. From: http://joemls. tku. edu. tw.

Hornbay AS. Oxford advanced learners dictionary. London: Oxford University Press; 2003.

Hua, X. H. & Hua, W. Y. (2009). Training system design for middle- level manager in coal enterprises based on post competency model. Journal of procedia earth and planetary science, 1, 1764-1771

Mansilla, V. B., & Jackson, A. (2011). "Educating for global competence: preparing our youth to engage the world".

Ismail, S. and Mohammed, D. (2015). Employability Skills in TVET Curriculum in Nigeria Federal Universities of Technology. Procedia - Social and Behavioral Sciences 204, 73 – 80.

Middleton, M (2003). "Skills expectations of library graduates". New Library World, 104 (1184-1185): 42-56. From: http://www. emeraldinsight. com/0307-4803. html.

 Martinez, N. K.,Yin,Z., and Mayal,H. (2006). "Classroom management teaching experience and gender:Do these variable impact teaching, attitudes and belifs toward classroom management style? "An unpublished paper the university of texas at san Antonio.

Mitchell DL, Bennett MJ, Manfrin-Ledet L. Spiritual development of nursing students: developing competence to provide spiritual care to patients at the end of life. J Nurs Educ. 2006; 45 (9):365-70.

Minghat,Asnul Dahar. Yasin, Ruhizan M (2010). A sustainable framework for technical and vocational education in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9:1233–1237

Molina Azorin JF. (2012). Mixed methods research in strategic management impact and applications. Organ Res Methods, 15 (1): 33–56.

Pinto, M., Doucet, A. V. & Fernández-Ramos, A. (2008), "The role of information competencies and skills in learning to abstract", Journal of Information Science, Vol 34 (6), and pp: 799–815.

PwC (2014) Talent – new challenges ahead, 17 Annual Global CEO Survey, [online] last accessed at: ttp://www. pwc. com/gx/en/ceosurvey/ 2014/hrs-talent perspective. jhtml. WT. mc_id=email_5-14_GMH_talent-challenge.

Williamson K (2015), Skills for employability? No need thanks, we’re radiographers!’ Helping Graduate healthcare professionals to stand out from the crowd, Practice and Evidence of Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education Vol. 9, No. 1, Special Issue from Future Directions Wales Conference, 33-53.

Xin, L. (2012). An Enlightenment of 4C/ID Model for Principles of Teaching Ability training for Normal Students, Conference on Education Technology and Computer (ICETC2012),43: 1-6