دوره و شماره: دوره 6، شماره 30، پاییز 1393 
4. اثربخشی دوره های آموزشی مرتع‌داری در حفاظت از مرتع شهرستان مهران

صفحه 44-54

حامد چهارسوقی امین؛ سمیه الیاسی؛ علی اشرف حامدی اغولبیک