عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی شرکتی عاملی مهم در توسعه و بهبود سازمانی و اقتصادی، عملکرد و خلق ثروت است و می‌تواند در بهبود عملکرد یک سازمان نقش بسیار مهمی ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی عامل‌های پیش‌برنده‌ی‌ توسعه‌ی‌ کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز انجام شد. جامعه-ی‌ آماری شامل 207 تن کارکنان این شرکت‌ها بود. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 119 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی چند مرحله‏ای استفاده شد. روایی پرسشنامه تحقیق توسط برخی اعضای گروه تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از ضریب تتای ترتیبی (91/0-78/0=α) تایید شد. آزمون فریدمن نشان داد از بین چهار عامل پیش‌برنده‌ی‌ توسعه‌ی‌ کارآفرینی، عامل رفتاری (با مؤلفه‌‌های سبک رهبری، ویژگی‌های کارآفرینانه مدیران، فرهنگ سازمانی و ارتباط‌های سازمانی) دارای بیشترین اهمیت است. تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع 765/57 درصد از واریانس عامل‌های محیطی پیش‌برنده توسعه‌ی کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز را سه عامل پشتوانه‌سازی اجتماعی و قانون‌مداری، به‌گزینی و همگرایی و تعامل‌های دو‌سویه تبیین می‌کنند. توجه مدیران شرکت‌ها به واگذاری اختیار، شرکت دادن کارکنان خلاق، نوآور برای حل مسایل شرکت‌ و رعایت قانون برای ایجاد فضای رقابت سالم بین شرکت‌ها از جمله پیشنهادهای این بررسی در راستای توسعه‌ی‌ کارآفرینی در این شرکت‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Driving factors of entrepreneurship development in agricultural engineering, technical and consulting services companies in Alborz province

چکیده [English]

Corporate entrepreneurship is an important factor in the development and improvement of economic performance and wealth creation and can play a very important role in improving the performance of an organization.This research aimed to investigate driving factors of entrepreneurship development in agricultural engineering, technical and consulting services companies in Alborz province. Statistical population included all employees of these companies (N=207). According to Cochran formula, the sample size was determined (n=119). For multi-stage random sampling method was used for sampling. The validity of the questionnaire was approved by some members of the professional department of agricultural extension and education. Its reliability coefficient was approved using ordinal theta (α= 0.78- 0.91). Friedman test showed that between four driving factors of entrepreneurship development, behavioral factor (with components including leadership style, entrepreneurial characteristics of managers, organizational culture and organizational communication) have the most importance. Factor analysis showed 57/765% of the variance of environmental factors of driving factors of entrepreneurship development in agricultural engineering, technical and consulting services companies in Alborz province explained by three factors which named as social support, legislating, meritocracy and convergence and two-way interactions. This research recommended attention of companies managers to delegation of authority, participating creative and innovative employees to solve companies problems and legality to create an atmosphere of healthy competition between companies in order to entrepreneurship development in agricultural engineering, technical and consulting services companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship development
  • Consulting services companies
  • entrepreneurship
  • Social support
احمدپور داریانی، م و نیک بین، ه. (1389). بررسی و تجزیه و تحلیل سازوکارهای توسعه­ ی کارآفرینی در شرکت­ های خدمات مشاوره­ای، فنی- مهندسی کشاورزی استان زنجان، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 15، ص 30-16.

انصاری، م و سلمانی زاده، ع. (1388). بررسی عامل­های محیطی موثر بر توسعه­ ی کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور. پژوهشنامه مدیریت، سال اول، شماره 1، ص 110-87.

حق شناس، ا.، جمشیدیان، م.، شائمی، ع.، شاهین، آ و یزدان شناس، م. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی دربخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 8، ص73-31.

رحیمی فیل آبادی، ف. (1383). بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی شرکتی در مجتمع اقتصادی کوثر. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

رضازاده، ح. (1382). بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و کارآفرینی شرکتی (بررسی موردی: اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

رضایی، ر و حسینی، م . (1392). طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه­ ی کارآفرینی شرکتی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان. توسعه­ ی کارآفرینی، دوره 6، شماره 4، ص 74-57.

رییسی، پ.، نصیری پور، ا.، رستمی، ل و خالصی، ن. ( 1387 ). رابطه ویژگی شخصیتی مدیران با کارآفرینی در سازمانی بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دوره 11، شماره 33، ص 62-57.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز. (1394). شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی. دریافت در20/2/94، قابل بازیابی در: http://www.anreoalborz.org/new/index.php

شویکلو، ن.، حسینی، م و پورآتشی، م. (1394). بررسی مشکلات شرکت­های خدمات مشاوره­ ای، فنی و مهندسی کشاورزی از دیدگاه مدیران عامل شرکت­ها (مورد بررسی: استان قزوین). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 64 ، شماره ، ص 50-43.

عباسی, ا.، منصوری، ی، رستمی، ص و عباسی، م. (۱۳۹۳). بررسی رابطه اعتماد سازمانی و ارتقای روحیه نوآوری سازمانی (بررسی موردی: کارکنان بانک های شهرستان ایوانغرب)، کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران دیدگاه پرداز پایتخت ویرا، http://www.civilica.com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_078.html

عبدالملکی، ج.، یوسفی افراشته، م.، پیر محمدی، م.، سبک رو، م و محمدی، ن. (1387). بررسی رابطه­ ی مهارت­های کار­آفرینی با کارآفرینی شرکتی (بررسی موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو). فصلنامه­ ی توسعه­ ی کارآفرینی، سال اول، شماره­ی 2. ص 129-103.

علم بیگی، ا.، ملک محمدی، ا و مقیمی، س.م. (1388). بررسی عامل‌های سازمانی موثر بر توسعه­ ی کارآفرینی شرکتی در سازمان ترویج کشاورزی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 40(1)، ص 29-21.

علیمردانی، م.، قهرمانی، م و ابوالقاسمی، م . (1388). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی با کارآفرینی شرکتی (مورد بررسی دانشگاه شهید بهشتی). فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دوره 2، شماره 3، ص 144-131.

فرهنگی، ع و صفرزاده، ه. (1386). کارآفرینی: مفاهیم، نظریه‌ها، مدل‌ها و کاربردها. چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه کار و تامین اجتماعی، 598-1.

کاظمی تربقان، م. (1393). ایجاد مزیت رقابتی از طریق توسعه­ ی کارآفرینی شرکتی. دنیای اقتصاد، شماره 3279، چاپ 3/6/1393، قابل بازیابی در: http://donya-e-eqtesad.com/news/823389

مرادنژادی، ه؛ ایروانی، ه؛ شعبانعلی فمی، ح؛ س.م و کافی، م. (1386)، تحلیل سازه‌های موثر بر توسعه­ ی کارآفرینی در واحدهای تولیدی گلخانه­ ای در ایران. علوم کشاورزی ایران (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 2-38 (2)، ص 226-219.

مقیمی، م. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی: پژوهشی در سازمان های غیردولتی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 326-1.

میرفخرالدینی، ح.، حبیب زارع احمدآبادی، ح و دشتکی، ع. ر. (1391). بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد. فصلنامة علمی ـ پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 8، ص 74-46.

وکیلی، ی.، الوانی، م و محمدی الیاسی، ق. (1393). تبیین نقش عامل­های محیطی درتوسعة کارآفرینی دربخش عمومی. توسعه­ ی کارآفرینی، دوره 7، شماره 2، ص 210-191.

یعقوبی فرانی، ا.، ملک محمدی، ا.، حجازی، ی.، حسینی، م. (1388). نقش عامل­های سازمانی و مدیریتی در توسعه­ ی کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، شماره2، ص 52-37.

Anggadwita, G. and Mustafid, Q. Y. (2014). Identification of factors influencing performance of small medium enterprises, Social and Behavioral Siences, 115: 415-423.

Berger, B. (1991). The culture of entrepreneurship, San Francisco, CA: ICS Press.

Bouazza, A. B., Ardjouman, D. and Abada, O. (2015). Estabilishing the factors affecting the growth of small and medium sized enterprises in Algeria. American International Journal of Social Science, 4 (2): 101-115.

Chen, J., Zhu, Z. and Anquan, W. (2005). A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 26 (6), pp. 529- 543.

Covin, J. and Slevin, D.P. (1991). A conceptual Model of entrepreneurship as Firm behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16 (1): 7-25.

Denhardt, R.B. (1999). Theories of Public Organization. California: Harcourt Brace College Publishers.

Deshpande, R., Farley, J. and Webster, Jr. (1993). Corporate culture, customer orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. Journal of Marketing, 57(1): 23-37.

Fazeli, M. J., Ommani, A. R. and Maghsoudi, T. (2015). Factor analysis of entrepreneurship development among rural women. Biological Forum, 7 (1): 59-63.

Foster, R. (1986). Innovation: The attacker's advantage, New York: Summit.

Gordon, Y.J., Young, A. and Bal, J. (2003). External environmental forces affecting e-learning providers. Marketing Intelligence & Planning, 21(3):168-172.

Hashemi, M. and Hedjazi, Y. (2011). Factors affecting members’ evaluation of agri-business ventures’ effectiveness. Journal of Evaluation and Program Planning, 34 (1): 51-59.

Heinonen, J. and Korvela, K. (2003). How about measuring Intrapreneurship .Small Business Institute. Turku School of Economics and Business Administration available in: http://www.tukkk.fi/PKI/julkaisut/konferenssit/EISB2003/Heinonen_Korvela_EISB2003.pdf.

Higgins, M. and Morgan, J. (2000). The role of creativity in planning: the creative practitioner. Planning Practice and Research, 15 (1): 112-128.

Hill, M. E. (2003). The Development of an Instrument to Mesure Intrapreneurship: Entrepreneurship within the Corporate Setting. Gotenberg, Rhodes University.

Hisrich R. D. and Peters M. P. (2005). Entrepreneurship. 6th edition, Boston, MC Graw-Hill Inc. available in: http://epublications.bond.edu.au/cgi/

Hornsby, J.; Kuratko, D. and Zahra, S. (2002). Middle Managers Perception of the Internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a Measurement Scale. Journal of Business Venturing, 17(1): 49-63.

Hornsby, J.S., Naffziger, D. W., Kuratko, D.F. and Montagno, R.V. (1993). Developing an Intrapreneurial Assessing Instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management Journal, 11(2): 49-58.

Johnson, G., Whittington., R. and Scholes, K. (1999). Exploring corporate strategy: Text and cases, New York: Prentice-Hall Publishers.

Kilby, P. (1971). Hunting the heffalump, In P. Kilby (Ed.), Entrepreneurship and economic development, New York: Free Press.

Kimando, L. N., Njogu, G.W. and Kihoro, J. M. (2012). Factors affecting the success of youth enterprise development funded projects in Kenya, a survey of Kigumo District Muranga County. International Journal of Business and Commerce, 1 (10): 61-81.

Kuratko, D.M. (1990). Developing and entrepreneurial assessment instrument for an effective corporate entrepreneurial environment. Strategic Management Journal, 11(3): 49-58.

Lee, M.S. and Peterson, S.J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35(4): 401-416.

Lyons, T. S. (2002). The entrepreneurial League system: transforming your community economy throuth enterprise development. Washington, DC. Available in: https://www.kansascityfed.org/publicat/research/regionaleconomy /03prelim/Lyons_ paper.pdf

Lichtenstein, G. A. and Lyons, J. S. (2001). The entrepreneurial development system: Transforming business talent and community economics. Economic Development Quarterly, 15 (1): 3-20.

Morris, M.H. and Kuratko, D.F. (2002) Corporate entrepreneurship. Florida, Orland: Harcourt college publishers.

Newbert, S. L. (2004). Reconceptualization, theoretical extension, and conceptual level empirical investigation of the resource based view of the firm. UMI Diss. Services. 157p.

Onodugo, V. and Onodugo, Ch. I. (2015). Impact of socio-cultural factors on entrepreneurial development in Nigeria. African Educational Research Journal, 3(4): 246-254.

Sathe, V. (1989). Fostering Entrepreneurship in a large diversified Firm. Organisational Dyn, 18 (2): 20-32.

Sexton, D. L. and & Bowman, N. (1985). The entrepreneur:a capable executive and more. Journal of Business Venturing, 8 (1): 129-140.

Zahra, S.A. and Oneil, H.M. (1998). Charting the landscape of global com-petition: reflections on emerging organizational challenges and their implications. Academy of Management, 13 (2): 1713-1732.