پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی (JAEAR) - واژه نامه اختصاصی