پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی (JAEAR) - فرایند پذیرش مقالات