بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

 • جاویدانه، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی، دانشگاه رازی
 • جعفری، حبیب [1] استادیار، گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • جلیلی، سودابه [1] استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • جلیلیان، سارا [1] دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • جمشیدی، امید [1] دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و کارشناس ارشد مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جمعگی، مهدی [1] دانش آموخته گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • جنگ چی کاشانی، سمیه [1] دانش آموخته توسعه کشاورزی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 • جهان پناه، بیژن [1] مشاور سازمان تعاون روستایی و معاون دفتر توسعه وآموزش
 • جهانگیری، شیدا [1] کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
 • جوزا، هاجر [1] دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنرکرمان

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارع، ابوذر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج
 • زارع، عادل [1] دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • زارع، عادل [1] دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • زارعی، رها [1] دانشجوی دکتری، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • زارعی، مجید [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران.
 • زائری، هاجر [1] گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.
 • زبیدی، طاهره [1] گروه ترویج کشاورزی، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 • زرافشانی، کیومرث [1] دانش‌یار و عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.
 • زردویی، سمیرا [1] دانشجو
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشگاه رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکترا آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • زلالی، نعیمه [1] دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه رامین خوزستان
 • زلیخایی سیار، لیلا [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • زمانی، غلامحسین [1] استاد ترویج و آموزش کشاوری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • زمانی، ناصر [1] دانشیار، بخش ترویج وآموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران.

س

ش

ص

ض

 • ضیایی، محمدصادق [1] استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران.
 • ضیایی مهر، مجتبی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی دزفول
 • ضرابیان، فروزان [1] عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ایران

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لشگرآرا، فرهاد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • لشگرآرا، فرهاد [1] گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

م

ن

و

ه

ی