پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی (JAEAR) - اهداف و چشم انداز