عامل‌های موثر بر گرایش گندم‌کاران استان ایلام به مشارکت در تامین هزینه‌های خدمات آموزش ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد کشاورزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

یکی از رهیافت‌های ترویجی، مشارکت کشاورزان در تامین هزینه‌های مورد نیاز برای آموزش‌های ترویجی آنان است که پذیرش آن به‌وسیله کشاورزان شرط‌ها و بایسته‌های ویژه‌ای دارد. این پژوهش با هدف بررسی عامل‌های موثر بر گرایش گندم‌کاران استان ایلام برای مشارکت در تامین هزینه‌های خدمات آموزش ترویج کشاورزی انجام شد تا مشخص شود آیا می‌توان به سوی ترویج خصوصی رفت یا نه. جامعه‌ی آماری پژوهش را گندم‌کاران استان ایلام تشکیل دادند (57262=N) که با استفاده از جدول مورگان و روش تصادفی طبقه‌ای، با انتساب متناسب، 381 تن از آنان به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی شکلی و محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام تایید شد. روایی سازه نیز با استفاده از روایی هم‌گرا بر پایه دومعیار (79/0= AVEو 85/0= CR) تایید شد. پایایی ابزار اندازه‌گیری با استفاده از آزمون آلفای ترتیبی(84/0=α) نیز تایید شد. برای دست‌یابی به هدف بررسی از مدل رگرسیون لاجیت و نرم‌افزار 8Eviews استفاده شد. بنابر نتیجه‌ی تحقیق، تنها 08/28 درصد از پاسخگویان گرایش به مشارکت در تامین هزینه خدمات آموزش ترویج کشاورزی داشتند. برآورد رگرسیون نیز نشان‌داد که عامل‌های سطح تحصیلات کشاورزان، دارا بودن درآمد غیر کشاورزی، سطح زیرکشت گندم، پیشینه‌ی کشت گندم، رضایت از خدمات ترویجی و گرایش به استفاده از خدمات ترویجی بر احتمال گرایش گندم‌کاران استان ایلام به مشارکت در تامین هزینه‌های خدمات ترویجی دریافتی تاثیر‌گذار هستند. به‌جز عامل دارا بودن درآمد غیر کشاورزی دیگر عامل‌ها بر احتمال گرایش گندم‌کاران به مشارکت در تامین‌ هزینه‌ها اثر مثبت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Wheat Farmers Willingness to Pay for Agricultural Education Extension Services in Ilam, Iran

نویسنده [English]

 • roya Eshraghi samani
چکیده [English]

To encourage farmers contribution in extension training expenses requires special treatment. This article dealing with factors affecting wheat farmers willing to pay for agriculture extension services in Ilam Province. The statistical population consisted of 57,262 wheat farmers, out of which 381 farmers were selected as research sample through stratified random sampling method according to the Morgan table. Data collection tool was a researcher-designed questionnaire. Face and content validity of the questionnaire were confirmed by a panel of agriculture extension and education experts at Ilam Islamic Azad University. The construct validity was also confirmed by two-criterion convergent validity (AVE=0.79, CR = 0.85). Reliability of the questionnaire was estimated by ordinal alpha coefficient (α=0.84). Logistic regression model applied through Eviews8 software. It was found that, only 28.08% of respondents expressed their willingness to pay for agriculture extension services. According to the regression estimation, factors influencing wheat growers’ willingness to pay for agriculture extension services in Ilam, included farmers’ educational background, income from non-agricultural sources, wheat cultivation area, experience in wheat growing, satisfaction with extension services, and willingness to use extension services. Except the factor ‘having income from non-agricultural sources, all other factors had positive impact on wheat growers’ willingness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Willingness to pay cost coverage
 • wheat farmer
 • agriculture extension services
 1. تبرایی، م. و حسن‌نژاد، م. (1388). بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه‌های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم‌کاران شهرستان مشهد، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی، علوم و صنایع کشاورزی،  23 (1) ، 59 - 68 .
 2. تبرایی، م.، پارساپور، خ. و عابد، س. (1390). بررسی عوامل موثر بر احتمال تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان مشهد)، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و توسعه کشاورزی، علوم و صنایع کشاورزی،  25 (3)، 295 - 304 .
 3. حجازی، ی. و سلطانی، ش. (1385). جلب مشارکت کشاورزان در تامین منابع مالی ترویج کشاورزی مطالعه موردی شهرستان ورامین، فصلنامه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 72، 73-90.
 4. رضوان‌فر، ا. و عربی، ف. (1385). ادراک کشاورزان نسبت به خصوصی‌سازی خدمات ترویج امور دامدر ایران، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 2 (2 )، 45 - 56 .
 5. نوذری، م.  (1393). بررسی عوامل موثر بر احتمال تمایل غلات‌کاران شهرستان رامهرمز بر پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی.

                                          

 1. Ajayi, A.O. (2006). An Assessment of Farmers’ Willingness to Pay for Extension Services Using the Contingent Valuation Method (CVM): The Case of Oyo State, Nigeria. The Journal of Agricultural Education and Extension: Competence for Rural Innovation and Transformation, 12(2), 97-108

 

 

 1.  Alex, G., Zijp, W. & Byerlee, D.(2002). Rural extension and advisory services: New directions. Rural development strategy background paper, ARD, World Bank, Washington, DC.
 2. Dilek, B. B., Budak, F. & Kaçira, Ö. Ö. (2010). Livestock producers’ needs and willingness to pay for extension services in Adana province of Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5(11), 1187-1190. Available online at http://www.academicjournals.org/AJAR
 3. Farinde,  A. J., & Atteh, A. P. (2009). Tending toward Extension Privatization in Nigeria: An Assessment of Arable Crop Farmers' Willingness to Pay for extension Services in Niger State of Nigeria, Journal of Agricultural and Food Information, 10, 63-73.
 4. Hair, J., Black, C., Babin, J. & Anderson, E. (2010). Multivariate data analysis, New York, Prentice, Hall Publisher.
  1. Meera, S.N.,  Jhamtani, A. & Rao, D.U.M. ( 2004). Information and Cmmunication Technology in Agricultural Development: A Comparative Analysis of Three Projects From India. In web: www.eldis.org/static.DOC14727.htm.
  2. Mwaura, F., Muwanika, F. R. & Okoboi, G.( 2010). Willingness to Pay for Extension Services in Uganda Among Farmers Involved in Crop and Animal Husbandry, Contributed Paper Presented at the Joint 3rd African Association of AgriculturalEconomists (AAAE) and 48th Agricultural Economists Association of South Africa(AEASA) Conference, Cape Town, South Africa.
  3. Oladele O.I. (2008). Factors Determining Farmers Willingness to Pay for Extension Services in Oyo State, Nigeria. Agricultura Tropica Et Subtropica, 41 (4), 165- 169
  4. Ozor, N., Garforth, C. J. & Madukwe. M. C. (2013). FARMERS' WILLINGNESS TO PAY FOR AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE: EVIDENCE FROM NIGERIA. Journal of International Development, 25(3),382-392.
  5. Shekara, P. C. (2004). Status of Private Extension in India. Available online at: http://www.manage.gov.in/pvtext/pvtExt.htm
  6. Sulaiman R.V. and Sadamate V.V. 2000. Privatizing farm extension in India. Policy Paper No.10, National Center for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi, India.
  7. Uddina, M. D. E., Gaob, Q. & Mamun-Ur-Rashidc, M.D. (2016). Crop Farmers' Willingness to Pay for Agricultural Extension Services in Bangladesh: Cases of Selected Villages in Two Important Agro-ecological Zones, The Journal of Agricultural Education and Extension: Competence for Rural Innovation and Transformation, 22( 1),  43-60.
  8. Ulimwengu, J. & Sanyal, P. (2011). Joint Estimation of Farmers‟ Stated Willingness to Pay for Agricultural Services, IFPRI Discussion Paper 01070
  9. Yapa, K.D.A.J. & Ariyawardana, A. (2005). Willingness to Pay for a Fee-Based Extension Service by Tea Smallholders in Galle District, Srilankan Journal of Agricultural Economics, 7(1), 70- 84.