عامل‌های تاثیرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه‌ رازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی عامل های موثر بر فرسودگی تحصیلی، احساس بی‌کفایتی و خستگی ذهنی است که دانشجویان در برابر تنش های مزمن ناشی از نبود منبع‌ها لازم برای انجام وظیفه و تکلیف‌های محوله از خود نشان می‌دهند، اجرا شد. جامعه‌ی آماری1250 دانشجوی رشته‌ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 95-96 بود که با استفاده از جدول گرجسی و مورگان، حجم نمونه 300 تن برآورد شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای گزینش شدند. پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی - تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ماسلاچ برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. روایی و پایایی این پژوهش با آلفای ترتیبی برای مولفه ی ناکارآمدی76/.، شک و تردید 79/. و خستگی عاطفی 72/. مورد تأیید قرار گرفت. برای شناسایی عامل‌های موثر بر فرسودگی تحصیلی از، رگرسیون ترتیبی با استفاده از نرم افزارSPSS win.16 انجام شد. بر پایه آماره نسبت شانس، احتمال تأثیر جنس دانشجویان بر فرسودگی تحصیلی آنان 23/3 برابر، احتمال تأثیر متغیرهای رشته‌ی تحصیلی، معدل و نوبت تحصیلی در بعد بی‌علاقگی تحصیلی، به ترتیب 45/1، 26/1 و 34/2 برابر، احتمال تاثیر متغیرهای رشته‌ی تحصیلی و معدل در بعد خستگی هیجانی، 52/1 و 16/1 برابر، و در بعد ناکارآمدی تحصیلی 35/1 و 45/2 برابر زمانی است که این متغیر‌ها را در نظر نگیریم. معدل نقش محافظتی در برابر فرسودگی تحصیلی داشت و تحصیل در نوبت شبانه از جمله خطرپذیری عامل های فرسودگی تحصیلی بود. تحلیل رگرسیون ترتیبی نشان داد؛ چهار متغیر معدل، رشته، نوبت تحصیلی و جنس احتمال برآورد فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The factors influencing on educational burnout in students of agriculture and natural resources field in Razi University

نویسنده [English]

  • amirhosein Alibeigi 2
1 The senior student of agricultural extension and education, razi university, kermanshah.
2 kermanshah
چکیده [English]

Educational (Academic) burnout is the mental inadequacy and boredom feeling that students show against chronic stress due to lack of necessary resources for doing their assigned duties and tasks. The Statistical Population consisted of 1250 student who study in agriculture and natural resources Discipline at Razi University in 2016-2017 year academic that 300 person were selected by use of Krejcie and Morgan table , using random stratified sampling method. Maslach Demographic -Educational information and Educational boredom inventory was used for data collection. Validity and reliability of this scale with Cronbach's alpha was confirmed for inefficiency, incertitude (doubts) and emotional boredom subscales as 0.72, 0.76 0.71 respectively. For identifying factors influencing on educational burnout, the ordinal regression was performed with use of SPSS v. 16software. According chance ratio statistics, possibility for impact of students gender on educational burnout was 3.23, possibility for impact of academic field variables, average grade and time of courses in educational indifference dimension was 1.45, 1.26 and 2.34 respectively, possibility for impact of educational field variables and average in emotional boredom dimension was 1.52 and 1.16, and in educational inefficiency dimension was 1.35 and 2.45 times more than when we don’t consider these variables. Average had protective role against educational boredom and studying at none diurnal courses was among risks factors for educational burnout. Ordinal regression analysis show that four variable namely average, field, academic session and gender affected on measuring possibility for estimate of academic burnout in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Burnout
  • Inefficiency
  • Incompetency
  • Emotional Boredom
  • Intellectual Boredom

- آسایش، ح، شریفی فرد، ف، موسوی، م، طاهری خرامه، ز، علی اکبرزاده آرانی، ز، شعوری بیدگلی، ع. (1395). همبستگی تنیدگی، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره دهم، شماره هفتم، مهر1395، صص 74-83.

2- بهروزی,ن؛ شهنی ییلاق،م؛ پورسید،م. (1391). رابطه کمال گرایی، تنش ادراک شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی. راهبرد فرهنگ / شماره بیستم / زمستان1391.

3- دشتی، س، فردمال، ج، سهیلی زاد، م، شهرآبادی، ر، صالحی نیا، ح،(1393)، بررسی عامل های مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان مراکز بهداشتی_درمانی شهرستان همدان در سال 1391، مجله علمی پژوهان، دوره 13، شماره 1، پاییز 1393،صص 1-9.

4- شریفی فرد،ف؛ نوروزی،ک؛ حسینی،م؛ آسایش،ح ؛نوروزی،م. عامل های مرتبط با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1392. آموزش پرستاری دوره 3 شماره 3 (پیاپی 9) پاییز59.1393-68.

5-  شهبازی، س،خسروی، س،جهانگیری، ز،صی محمدی، س.(1394). "بررسی دلایل نگرش نا­امیدانه دانشجویان کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی" (مطالعه­ی موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی).

6- عظیمی، م؛ پیری، م؛ زوار، تقی. (1392). رابطه فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه. نشریه علمی-پژوهشی آموزش و ارزشیابی. سال هفتم شماره 27. پاییز 98.1393-87.

7- علی آبادی، و، خیاطی، م، موحدی، ر.(1395). تاثیر مولفه های توانمند سازی روانشناختی بر اشتغال پذیری دانشجویان کشاورزی بوعلی سینا، فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 37، تابستان1395.

8- علی بیگی، ا و بارانی، ش.(1389)، اشتغال پذیریرشته های کشاورزی از دیدگاه دانشجویان تعاون، سال بیست و یکم، دوره جدید، شماره 2، تابستان، 1389، ص22.

9- گلدر، م؛ گدیس،ر. روان پزشکی آکسفورد. مترجمین: صادقی، مجید؛ سبحانیان، خسرو. چاپ اول. تهران: انتشارات ارجمند.111،1381.

10- مرزوقی،ر؛ حیدری،م؛ حیدری،الف. بررسی رابطه عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. گام های توسعه در آموزش پزشکی, مجله مرکز بررسی های و توسعه ی آموزش پزشکی.دوره ی دهم، شماره ی سوم، 334-328،1392.

11- موسوی،ف؛ شکری،ف.(1394). مطالعه پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان بر اساس پیش بینی کننده های فرسودگی تحصیلی و تنیدگی زندگی دانشجویی. رویش روان شناسی، سال 4، شمار10، بهار1394.

12- نعامی، ع.(1388)، رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله بررسی های روانشناختی، دوره5، شماره 3، پاییز 88.

13- واحدی، ش، واحدی، ت، شفیعی سورک، س.(1393)، تأثیر سنوات تحصیلی، روان رنجوری و راهبردهای یادگیری خودنظم دهی بر فرسودگی تحصیلی: آزمون یک مدل مفهومی، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی سال پانزدهم، شمارة 3، پاییز 1393، پیاپی 57، صص80-71.

 

 

14- Ahola, K & , Hakanen, J. (2007). Job strain, burnout, and depressivesymptoms: A prospective study among dentists .Journal of Affective Disorders 104 , PP 103–110.

 

15- Lee J, Puig A, Kim YB, Shin H, Lee JH, Lee SM.) 2010 (Academic burnout profiles in Koreanadolescents. Stress and Health;26(5):404-16.

 

16- Maslach, C. H. & Lieter, M. P. (2008). “Early predictors of job burnout and engagement”.Journal of Applied Psychology, Vol.93 No.3, pp.498-512.

 

17- Maslach, C; Schaufeli, B & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual review of psychology, 52, p 397-422.

 

18- Maslach C, Jackson SE.) 1981( The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior;2(2):99-113.

 

19- Maslach, C & Qjakson, S. E. (1984).Burnout in organizational setting, applied social psychology annual, 5,133-153.

 

20- Menke, LE (2011).Predictors of Burnout & Engagement in 1st-year College Students.The Journal of Psychology,145(3):211-227.

 

21- Neumann, Y. (1990). Quality of Learning Experience and Students College Outcomes. International Journal of Educational Mannagement. 7. 1-16.

 

22- Nikodijevic A, Labrovic JA, Dokovic A. )2012( Academic burnout among students at Faculty ofOrganizational Sciences. Education management:565.

 

23- Rania N, Siri A, Bagnasco A.( 2012). Academic climate, well-being and academic performance in a university degree course. Journal of Nursing Management.

 

24- Salmela-Aro, K, Savola Inen, H. & Holopainen. L. (2008) Nepressive symptoms andschool burnout during adolescence. Journal of royth and ad olesence, 6, 34- 45.

 

25- Salmela-Aro K, Savolainen H, Holopainen L. )2009(. Depressive symptoms and school burnout during adolescence: Evidence from two cross-lagged longitudinal studies. Journal of Youth and Adolescence;38(10):1316-27.

 

26- Schaufeli, W. b. Baunk, B. P. (2002). Burnout: an overview of 25 years of research andtheorizing in m.j. schabracq, j.a.m ninnubst, & c.l.cooper (eds), handbook of work and healthpsychology chichestev: wiley.

 

27- Shanahan, M. J. (2000).Pathways to adulthood in changing societies: variability and mechanisms in life course perspective. Annual Review of Sociology, 26, 667–692.

 

28- Yang H-J.)2004( Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical–vocational colleges. International Journal of Educational Development;24(3):283-301.

 

29- Zhang Y, Gan Y, Cham H.)2007( Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis. Personality and Individual Differences;43(6):1529-40