دانش کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان نسبت به تغییراقلیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج کشاورزی، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.

چکیده

دانش به عنوان عاملی ضروری برای رفتار موفقیت‌آمیز گروه‌های مختلف از جمله کارشناسان و محققان کشاورزی به شمار می‌آید. با توجه به نقش ویژه کارشناسان و محققان کشاورزی در آموزش رویارویی با تغییرات اقلیم به کشاورزان، تحلیل دانش آنان در مورد وجود تغییرات آب و هوا، علل، پیامدها و راه-کار‌های سازگاری با آن، در مرکز مداخله‌های در راستای حمایت از سازگاری با این پدیده قرار دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی عامل‌های تأثیرگذار و تاثیرپذیر از دانش در میان کارشناسان و محققان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 520 نفر از کارشناسان و محققان کشاورزی استان خوزستان بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 320 نفر تعیین و نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرسنجی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه کشاورزی رامین و پایایی متغیرها با استفاده از پیش‌آزمون و محاسبه ضریب تتا (87/0- 71/0) تائید شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد شمار شایان توجهی از متخصصان کشاورزی (6/66 درصد) براین باورند، در حال حاضر اثرات تغییرات اقلیمی قابل مشاهده است. بیشترین نگرانی‌های زیست محیطی متخصصان به ترتیب در مورد مسئله‌های آلودگی هوا، آلودگی آب و استفاده از کودها و سموم شیمیایی در کشاورزی بوده است. برخی از مهم‌ترین نتایج مدل معادله‌های ساختاری نشان داد، اعتماد به دولت، اثر مستقیم و مثبت بر فاصله روانی و خودکارآمدی درک شده و اثر غیرمستقیم بر دانش عمومی، دانش اثرات و دانش سازگاری دارد. فاصله روانی، اثر منفی و مستقیم بر دانش عمومی دارد. متغیر برجستگی خطر پیش‌بینی کننده قوی متغیر باور به وجود تغییرات آب و هوایی بوده است و باور به وجود تغییرات آب و هوایی به نوبه خود تأثیر مستقیم و مثبتی بر درک خطر و نیت کاهش خطر دارد. در نتیجه برجستگی خطر به‌طور غیرمستقیم ادراک خطر و نیت کاهش را تحت تأثیر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Khuzestan Agriculture experts' knowledge in acceptance of coping strategies with climate change by farmers

نویسندگان [English]

  • Tahereh Zobeidi 1
  • Hajar Zaery 2
  • Masoud Yazdanpanah 2
1 Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Department of Agricultural Extension and Education, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Mollasani, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Knowledge is regarded as essential factor for successful action of different group including agricultural experts and scholars. According to agricultural experts and scholars have special roles in educating farmers in order to coping with climate change and study about agricultural issues, Analysis of their knowledge about the existence of climate change and its causes, consequences and adaptation ways is central to developing interventions in support of adaptation and mitigation. this paper investigates the factors influencing knowledge and influenced knowledge among agricultural experts. The statistical population of this research consisted of 520 agricultural experts and researchers of Khuzestan Province. A sample of 320 persons was selected through Random Stratified Sampling method. The survey instrument was a questionnaire. The reliability of it using θ coefficient(0/68-0/87) has been approved. The results showed a significant part of agricultural specialists(66.6%) believe that climate change impacts are already visible. In addition, most environmental concerns were respectively about three the issue of air pollution, water pollution and the use of fertilizers and pesticides in agriculture. SEM, also showed trust in government have direct and positive effect on psychology distance and self-efficacy and also have indirect effect on general knowledge, consequence knowledge and adaptation knowledge. Psychology distance has negative and direct effect on general knowledge. Also risk salience is a strong predictor of belief to existence of climate change and belief to existence of climate change have direct and positive effect on risk perception and mitigation intention, there for risk salience indirectly influences risk perception and mitigation intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge of climate change
  • mitigation Intention
  • Risk perception

بلالی، ح، سعدی، ح و وحدت ادب، ر. (1395). عامل­های اقتصادی و اجتماعی موثر بر پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در گندم­زارهای شهرستان همدان. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. دوره 7. شماره 37. ص 96-85.   

حسینی نیا، غ، مقدس فریمانی، ش و فلاح دوست، س. (1395). صلاحیت­های مورد نیاز کارشناسان ترویج کشاورزی استان تهران در کسب و کار کشاورزی هسته­ای. پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. دوره 8. شماره 36. ص 29-17.       

زبیدی، ط، یزدان پناه، م، فروزانی، م و خسروی پور، ب (1395). نوع شناسی ادراکات کشاورزان گندم کار و سبزی کار نسبت به تغییرهای آب و هوایی با استفاده از روش شناسی کیو (مورد مطالعه: شهرستان حمیدیه خوزستان). پژوهش های روستایی. دوره 7، شماره 2. زمستان 1395. ص 391-374.

یزدان پناه، م، فروزانی، م و زبیدی، ط. (1394). عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در شهرستان باوی. دانش مخاطرات. دوره 2. شماره 4. زمستان 1394. ص 422-411.

یزدان پناه، م، فروزانی، م و زبیدی، ط. (1396). تعیین عوامل موثر بر رفتار سازگاری کشاورزان در مقابله با تغییرهای آب و هوایی: مورد مطالعه شهرستان باوی خوزستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 2. شماره 48. 1396. ص 147-137.

 

Adams, R. M., Rosenzweig, C., Peart, R. M., Ritchie, J. T., McCarl, B. A., Glyer, J. D., ... & Allen, L. H. 1990. Global climate change and US agriculture.

Akerlof K, Maibach EW, Fitzgerald D, Cedeno AY, Neuman A (2013) Do people Bpersonally experienceglobal warming, and if so how, and does it matter? Glob Environ Chang 23(1):81–91

Apata, T. G., Samuel, K. D., & Adeola, A. O. 2009, August. Analysis of climate change perception and adaptation among arable food crop farmers in South Western Nigeria. In Contributed paper prepared for presentation at the international association of agricultural economists’ 2009 conference, Beijing, China, August 16 (Vol. 22).

Bandura, A. (1994). Self‐efficacy. John Wiley & Sons, Inc..

Bord, R. J., O'Connor, R. E., & Fisher, A. 2000. In what sense does the public need to understand global climate change?. Public Understanding of Science, 9(3), 205-218.

Carlton, S. J., & Jacobson, S. K. 2013. Climate change and coastal environmental risk perceptions in Florida. Journal of environmental management, 130, 32-39.

Carvalho, A. (2007). Ideological cultures and media discourses on scientific knowledge: re-reading news on climate change. Public understanding of science, 16(2), 223-243.

Easterling, W. E. 2007. From the Cover: Climate Change and Food Security Special Feature: Climate change and the adequacy of food and timber in the 21st century. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(50), 19679.

Evans, L., Milfont, T. L., & Lawrence, J. (2014). Considering local adaptation increases willingness to mitigate. Global Environmental Change, 25, 69-75.

Frick, J., Kaiser, F. G., & Wilson, M. (2004). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual differences, 37(8), 1597-1613.

Hmielowski, J. D., Feldman, L., Myers, T. A., Leiserowitz, A., & Maibach, E. 2013. An attack on science? Media use, trust in scientists, and perceptions of global warming. Public Understanding of Science, 0963662513480091.

Karpudewan, M., Roth, W. M., & Abdullah, M. N. S. B. (2015). Enhancing primary school students' knowledge about global warming and environmental attitude using climate change activities. International Journal of Science Education, 37(1), 31-54.

Kellstedt, P. M., Zahran, S., & Vedlitz, A. (2008). Personal efficacy, the information environment, and attitudes toward global warming and climate change in the United States. Risk Analysis, 28(1), 113-126.

La Trobe, S. 2002. Climate change and poverty. Tearfund, Artículo de discusión.

Malka, A., Krosnick, J. A., & Langer, G. (2009). The association of knowledge with concern about global warming: Trusted information sources shape public thinking. Risk Analysis, 29(5), 633-647.

McCright, A. M. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. Population and Environment, 32(1), 66-87.

Milfont, T. L. (2012). The interplay between knowledge, perceived efficacy, and concern about global warming and climate change: a one‐year longitudinal study. Risk Analysis, 32(6), 1003-1020.

Miller, J.M., Krosnick, J.A., 2000. News media impact on the ingredients of presidential evaluations: politically knowledgeable citizens are guided by a trusted source. Am. J. Political Sci. 44, 301–315.

O'Connor, R. E., Bord, R. J., Yarnal, B., & Wiefek, N. 2002. Who wants to reduce greenhouse gas emissions?. Social Science Quarterly, 83(1), 1-17.

Prokopy, L. S., Morton, L. W., Arbuckle Jr, J. G., Mase, A. S., & Wilke, A. K. (2015). Agricultural stakeholder views on climate change: implications for conducting research and outreach. Bulletin of the American Meteorological Society, 96(2), 181-190.

Reser, J. P., Bradley, G. L., Glendon, A. I., Ellul, M. C., & Callaghan, R. (2012). Public risk perceptions, understandings and responses to climate change in Australia and Great Britain. Gold Coast, Qld: Griffith Climate Change Response Adaptation Facility.

Salehi, S., Nejad, Z. P., Mahmoudi, H., & Burkart, S. (2016). Knowledge of global climate change: view of Iranian university students. International Research in Geographical and Environmental Education, 25(3), 226-243.

Shepardson, D. P., Niyogi, D., Choi, S., & Charusombat, U. 2009. Seventh grade students' conceptions of global warming and climate change. Environmental Education Research, 15(5), 549-570.

Siegrist, M., Cvetkovich, G., Roth, C., 2000. Salient value similarity, social trust, and  risk/benefit perception. Risk Analysis 20, 353e362.

Simelton, E., Fraser, E. D., Termansen, M., Forster, P. M., & Dougill, A. J. 2009. Typologies of crop-drought vulnerability: an empirical analysis of the socio-economic factors that influence the sensitivity and resilience to drought of three major food crops in China (1961–2001). Environmental Science & Policy, 12(4), 438-452.

Stoutenborough, J. W., & Vedlitz, A. (2014). The effect of perceived and assessed knowledge of climate change on public policy concerns: an empirical comparison. Environmental Science & Policy, 37, 23-33.

Sundblad, E. L., Biel, A., & Gärling, T. (2009). Knowledge and confidence in knowledge about climate change among experts, journalists, politicians, and laypersons. Environment and Behavior, 41(2), 281-302.

Truelove, H. B., & Parks, C. (2012). Perceptions of behaviors that cause and mitigate global warming and intentions to perform these behaviors. Journal of Environmental Psychology, 32(3), 246-259.

USEPA, U. S. (2012). Climate change science. Retrieved from United States Environmental Protection Agency USEPA http://www.epa.gov/climatechange/science/

Whitmarsh, L. (2008). Are flood victims more concerned about climate change than other people? The role of direct experience in risk perception and behavioural response. Journal of Risk Research, 11(3), 351-374.

Whitmarsh, L. (2009). Behavioural responses to climate change: Asymmetry of intentions and impacts. Journal of Environmental Psychology, 29, 13e29.

Yazdanparast, T., Salehpour, S., Masjedi, M. R., Seyedmehdi, S. M., Boyes, E., Stanisstreet, M., & Attarchi, M. (2013). Global warming: knowledge and views of Iranian students. Acta Medica Iranica, 51(3), 178.

Zobeidi, T., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Khosravipour, B. (2016). Climate change discourse among Iranian farmers. Climatic Change, 138(3-4), 521-535.